ป้องกัน “ลัมปี สกิน” ระบาด.. กรมปศุสัตว์ออกประกาศชะลอนำเข้า “โค-กระบือ” จากกัมพูชา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ “ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือจากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2565” โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 เมษายน 2565

ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health : OIE) ได้รายงานการระบาดของ“โรคลัมปี สกิน “(Lumpy skin disease) ใน“โค”และ“กระบือ”นพื้นที่ของราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหนะ โรคหรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ดังกล่าวแพร่กระจายเข้ามา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยง “โค” และ“กระบือ” ในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่ง “โค” “กระบือ” หรือ”ซากโค” “ซากกระบือ”ที่มีแหล่งกำเนิดจากราชอาณาจักรกัมพูชา

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์

T 0003 1