กรมปศุสัตว์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การใช้ปืนยิงยาสลบ เครื่องส่งแห และการใช้อากาศยานไร้คนขับในการควบคุมสัตว์อย่างมีสวัสดิภาพสัตว์แก่เจ้าหน้าที่”

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นาย สมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ (กสบ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” การใช้ปืนยิงยาสลบ เครื่องส่งแห และการใช้อากาศยานไร้คนขับในการควบคุมสัตว์อย่างมีสวัสดิภาพสัตว์แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์” 

มีกำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2565 ณ เดอะทรี ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ และมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 25 ราย ประกอบด้วยนายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาลจากส่วนกลาง สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 14 จังหวัด

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง หลักการการใช้ปืนยิงยาสลบ เครื่องส่งแห และการใช้อากาศยานไร้คนขับในการควบคุมสัตว์อย่างมีสวัสดิภาพสัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557  พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

D3A1845B 078A 4C6F B83E D1842C252FA9

รวมถึงให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการเข้าหาตัวสัตว์ การประเมินสุขภาพสัตว์ ก่อนใช้อุปกรณ์ยิงยาสลบ และแนวทางการขนย้ายสัตว์ที่สลบตามหลักการจัดการตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่อไป

C6142BD6 535D 4A72 8324 269FD6581B12
0144DD93 1737 4C36 80BC 81C0B1D6FE4E