มอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ประสบภัยโรคลัมปี-สกิน จ.กาญจนบุรี พร้อมชี้แจง“โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร” 

รมช.ประภัตร มอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ประสบภัยโรคลัมปี-สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งทั้งชี้แจง“โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร” 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยโรคลัมปี – สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) พร้อมชี้แจง“โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร” ณ วัดเขาวัง ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 

E90242CD 837C 4FD6 B248 2F3A1C6199E7

โดยมีนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำภาคประชาชน ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ ว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี- สกิน (LSD) ในโค – กระบือนั้น ทางรัฐบาลได้อนุมัติงบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคลัมปี-สกิน ในโค-กระบือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนลัมปี-สกิน และกระจายวัคซีนชุดใหญ่ไปทั่วประเทศ จึงส่งผลให้สถานการณ์การระบาดเป็นไปในทางที่ดีขึ้นและในหลายพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 

รมช.ประภัตร กล่าวว่า สำหรับการมอบเงินเยียวยาในครั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับวงเงินช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งสิ้น 28,792,410 บาท ให้แก่เกษตรกร 777 รายใน 11 อำเภอ มีโค – กระบือที่ตายทั้งสิ้นจำนวน 1,431 ตัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะการเลี้ยงโครุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนที่เสียหายไปจากการระบาดของโรค และผลักดันให้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมงใหม่ ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์ช่วยเหลือฉบับใหม่ ปี 2564 แล้ว ทำให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อฟื้นฟู เยียวยาและเป็นกำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกร

CC43DA04 6C1A 4838 9018 BF0252F489B1

ทั้งนี้ รมช.ประภัตรยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับ “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร” และกำชับให้ส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เร่งประชาสัมพันธ์โครงการและสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยโครงการสานฝันสร้างอาชีพฯนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปล่อยสินเชื่อสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร อาชีพนอกภาคเกษตร หรือการลงทุนค้าขายเพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือน เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจน มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต สามารถสร้างรายได้ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน มีวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกินจำนวน 100,000 บาท แต่ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนจริงของลูกค้าแต่ละราย 

6B7850EF 85B2 4CC0 9A7D 60732D310624

โดยสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ตามโครงการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 

1)ยื่นขอกู้เงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาที่ตนเองมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของโครงการ(Walk In) 

และ2)ให้ผู้ขอกู้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทาง Line Official : BAAC Family และนัดหมายผู้ขอกู้ผ่านระบบนัดหมาย ซึ่งสามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภูมิลำเนา ได้แก่ สำนักงานเกษตร สำนักงานปศุสัตว์ หรือสำนักงานประมงในท้องที่