อนุ กมธ.รัฐวิสาหกิจ จี้ ก.พาณิชย์ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงโคนมหลังต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ได้รับข้อร้องเรียนจากเกษตรกร โดยกลุ่มสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการขอปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบโดยทางคณะอนุกรรมาธิการฯได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจง อาทิ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเพื่อหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

โดยที่ปัจจุบันต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะอาหารมีราคาสูงขึ้น แต่ปัจจุบันการรับซื้อน้ำนมดิบอยู่ที่ 17.50 บาท ซึ่งทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมปศุสัตว์ได้ไปสำรวจต้นทุนพบว่าเพิ่มขึ้น 2.39 บาท

18815923333
จี้ ก.พาณิชย์ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงโคนม

โดยสหกรณ์ได้เรียกร้องให้มีการปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบขึ้นไปอีก 3 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็เห็นพ้องว่าราคาต้นทุนสูงขึ้น จึงได้เสนอเข้าไปคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมพิจารณา และได้มีการเห็นชอบให้มีการปรับราคาน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นอีก 2.25 บาท เพื่อเสนอต่อยัง ครม. และทาง ครม. ได้มีมติให้ปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบอีก 1.50 บาท ส่วนอีก 0.75 บาท ให้กรมปศุสัตว์ไปหารือถึงการให้การช่วยเหลือเกษตรกร

โดยทางกรมปศุสัตว์ได้ชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างหลักการเพื่อเสนอต่อสำนักงานงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 3 เดือน โดยที่ทาง รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของราคาที่ให้เพิ่มขึ้น 1.50 บาทนั้นอยู่ในขั้นตอนที่กรมการค้าภายในหารือกับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ( ก.ก.ร.)ในการพิจารณาราคากลางสินค้า เนื่องจากผลิตภัณฑ์นมเป็นสินค้าควบคุม

นายอัครเดช กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการฯมีความเห็นว่าจะต้องเร่งรัดให้กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งพิจารณาให้การช่วยเหลือเพราะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคนมด้วยและในการประชุมครั้งต่อไปทางคณะอนุกรรมาธิการฯจะเชิญกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน กรมปศุสัตว์สำนักงบประมาณและสภาพัฒน์ เข้ามาหารือเกี่ยวกับมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อไป

โคนม ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญชนิดหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงและมีการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยเรามาช้านาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการผลิตนมโคเพื่อใช้บริโภคและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ เพราะมีความต้องการในการบริโภคน้ำนมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้มีการเลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้น

แม้การเลี้ยงโคนมในปัจจุบันต้องมีเงินลงทุนสูง และผู้เลี้ยงจะต้องมีความรู้ประกอบกับการจัดหาแม่พันธุ์โคนมที่ให้น้ำนมคุณภาพดี รวมทั้งวิธีการดูแลรักษาต่าง ๆ ที่ต้องศึกษาก่อนตัดสินใจเลี้ยงโคนม เพื่อรีดน้ำนมโคส่งจำหน่าย แต่ถ้าหากศึกษาวิธีการหลักการและจัดระบบการดูแลที่ดี เกษตรกรผู้ลงทุนสามารถเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้อย่างงามทีเดียว