นายกฯ ส่งสารวันสถาปนา “กรมปศุสัตว์”ครบ 80 ปี ชี้มีบทบาทสำคัญขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ของประเทศให้เจริญก้าวหน้า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งสารเนื่องในวันสถาปนา “กรมปศุสัตว์” ครบรอบ 80 ปี วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ความว่า

ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา

%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81

“ภาคเกษตร” ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการพัฒนา “ภาคปศุสัตว์”ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ “เกษตรกรรายย่อย” ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งพัฒนาระบบการผลิตและการตลาด ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการตลาด และสนับสนุนการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น ดำรงชีพได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

1072894
อาคารกรมปศุสัตว์

ผมขอชื่นชม “กรมปศุสัตว์” ที่ตลอดระยะเวลา 8 ทศวรรษที่ผ่านมามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนงานอื่น ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมไทยเพื่อส่วนรวม

ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พ.ศ. 2564 -2568 ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

โอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และสัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน

นอกจากนี้ยังมีสารของบุคคลสำคัญเนื่องในโอกาสวันสถาปนา “กรมปศุสัตว์” ครบ 80 ปี อาทิ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ, นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ, นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ

%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95
%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A73