อลงกรณ์ รวมพลคนปศุสัตว์ตั้งทีมพัฒนาโคขุน โคนม โคพื้นเมืองและวัวลานแบบครบวงจรสู่มาตรฐานใหม่

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยวันนี้ภายหลังเป็นประธานการประชุมการพัฒนาโคขุน โคนม โคพื้นเมือง และวัวลานกีฬาประเพณีวิถีไทยครั้งที่1/2565ว่า การจัดระดมพลคนปศุสัตว์กลุ่มโคโดยผนึกความร่วมมือทุกภาคส่วนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการปศุสัตว์อย่างเป็นระบบครบวงจรและยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาอาชีพปศุสัตว์สู่เกษตรมูลค่าสูงตามหมุดหมายใหม่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ภายใต้”5 ยุทธศาสตร์ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”และแนวทาง”เพชรบุรีโมเดล” เป็นก้าวใหม่ที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน หากมีการยกระดับการพัฒนาจะเพิ่มศักยภาพเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรมากขึ้นและเพิ่มช่องทางใหม่ ๆ ให้กับเพชรบุรี ซึ่งเลี้ยงและจำหน่ายโคกว่า140,000 – 150,000 ตัวต่อปี โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบต่อไป

S 188907533%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%95
ตั้งทีมพัฒนาโค-วัว แบบครบวงจร

ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคขุน โคนม และโคพื้นเมืองมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ รวมทั้งวัวลานกีฬาประเพณีวิถีไทยถือเป็นฐานอาชีพสร้างรายได้สำคัญของเกษตรกร จึงมีความพร้อมที่จะเดินหน้าต่อยอดยกระดับการพัฒนาแบบครบวงจร ตั้งแต่ พันธ์ุโค อาหารสัตว์ มาตรฐานฟาร์มการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) มาตรฐานฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) คอกกักมาตรฐานเอกชนสำหรับการนำเข้า การส่งออก และปลอดโรค FMD การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างแบรนด์ การตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์ และการเจรจาการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

เช่น กรณีของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและพรีเมี่ยมบี๊ฟ (Premium Beef)สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จำหน่ายได้มากกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ เช่น สันนอก สเต็กแช่แข็ง ลิ้นแองกัสสไลด์แช่แข็ง เนื้อหมักกระเทียมพริกไทยเสียบไม้ เนื้อแดดเดียวท่าแร้ง เนื้อตุ๋นสมุนไพร ลูกชิ้นเนื้อ เป็นต้น ตลอดจนการส่งออกโคไปต่างประเทศสู่ตลาดมาเลเซีย เวียดนาม และจีนซึ่งจะได้เจรจากับประเทศลูกค้ารวมทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับซาอุดีอาระเบียและดูไบในโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มีมติเห็นชอบสนับสนุนเมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคขุน มุ่งการพัฒนาระบบมาตรฐานฟาร์ม โดยพัฒนากลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อโคขุนเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม(GAP) ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรค(GFM) และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นฟาร์มตัวอย่างให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ส่งเสริมรูปแบบการเลี้ยงที่ทันสมัย ประหยัด ลดต้นทุนการผลิตและการขยายตลาด สนับสนุนและยกระดับฟาร์มให้มีรูปแบบการผลิตเนื้อโคขุนที่มีคุณภาพ เพื่อส่งตลาดทั่วไปและตลาดพรีเมี่ยม เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า ส่งเสริมให้มีตลาดกลางปศุสัตว์โคเพื่อเพิ่มช่องทางซื้อขายให้เกษตรกร ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ส่งเสริมการแปรรูปเนื้อโค สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เนื้อของเพชรบุรี รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเลี้ยงโคไทยวากิวโดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(ศูนย์AICจังหวัดนครราชสีมาสนับสนุน ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีรายงานว่าปัจจุบันมีจำนวนเกษตรกร 5,571 ราย โค 80,717 ตัว

ส่วนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มีการพัฒนาระบบมาตรฐานฟาร์ม พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม GAP ฟาร์มปลอดโรค ส่งเสริมเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ เพื่อปรับปรุงรูปแบบ เทคนิคการเลี้ยงที่ทันสมัย เช่น การปรับปรุงพันธุ์ การขุนโคนมเพศผู้ ในด้านการส่งเสริมการตลาด มีการส่งเสริมการแปรรูป เพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์เช่น เนย โยเกิร์ต ชีสและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมของเกษตรกรและผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร ส่งเสริมให้มีการเพิ่มแนวทางการเลี้ยงโคนมนอกจากผลิตน้ำนมโคแล้วจะมีการผลิตโคขุนจากโคนมด้วย ทั้งนี้จะให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์ความเป็นเลิศโคนมและเป็นศูนย์AICจังหวัดสระบุรีมาสนับสนุนด้วย ปัจจุบันมีจำนวนเกษตรกร 370 ราย โค 13,840 ตัว

ทางด้านแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง มุ่งการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย ทั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง และกลุ่มโคลานเพชรบุรี ปศุสัตว์แปลงใหญ่ การพัฒนาการเลี้ยง และการอนุรักษ์พันธุ์โคพื้นเมือง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์( GI )ซึ่งเป็นอัตตลักษณ์ของเพชรบุรี การส่งเสริมประเพณีการประกวดและการแข่งขันวัวลาน โดยจะสนับสนุนให้จดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาและการพัฒนาสนามกีฬาแข่งวัวลานที่เป็นมาตรฐาน 1 อำเภอ 1 สนามแข่งโดยศึกษาแนวทางของสนามแข่งม้าที่มีระเบียบและกฎหมายรองรับและจะเปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าชมวัวลานกีฬาประเพณีวิถีไทยในรูปแบบเกษตรท่องเที่ยวเข่นเดียวกับสนามกีฬาวัวกระทิงของประเทศสเปนและสนามม้าแข่งในไทยและในประเทศอังกฤษ รวมทั้งการส่งเสริมวัวเทียมเกวียน การประกวดพันธ์ุวัวและวัวสวยงาม โดยมีศูนย์AICจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการวิจัยพัฒนาและต่อยอด ปัจจุบันมีจำนวนเกษตรกร 10,472 ราย โค 169,865 ตัว

“จะมีการประชุมครั้งที่2ในเดือนหน้าเพื่อเร่งเดินหน้สโครงการนี้ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดโดยนำร่องจังหวัดแรกก่อนขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆโดยเร็วต่อไปโดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกและ24 พ.ย.นี้สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง17จังหวัดได้เชิญตนไปประชุมหารือความร่วมมือในโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์และจะนำเสนอโครงการพัฒนาปศุสัตว์แบบครบวงจรต่อที่ประชุมด้วยเพื่อพิ่มโอกาสของการลงทุนและการค้าให้กับจังหวัดเพชรบุรีและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโดยนำร่องจังหวัดแรกก่อนขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆโดยเร็วต่อไปโดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก“ นายอลงกรณ์ กล่าวในท้ายที่สุด

ในการประชุมเมื่อวันที่11 พ.ย.มีนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายสัตวแพทย์อนันต์ ฤกษ์ดี คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายยุษฐิระ บัณฑกุล ปศุสัตว์เขต 7 ผู้แทนกรมปศุสัตว์ นายกรรัตน์ คุ้มกระ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี นางสาวจินตะณา ปิ่นสุภา พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ว่าที่ ร.ต. อาณัติ หุ่นหลา เกษตรจังหวัดเพชรบุรี นายเจษฎา สาระ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี นางอาทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นายธีระ จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี นางสาวสุกัญญา มีนา ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเพชรบุรี นายลำภู เสือสอาด ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมชะอำ-ห้วยทราย นายวิชิต จาดศรี ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่

รวมทั้งนายทินกร ศิริสมบัติ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านโคนม นายทาบ พึ่งโพธิ์ทอง กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อหนองขนาน นายคำรณ ศรีแจ้ กลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อพุสวรรค์ ผู้แทนเครือข่ายวัวลาน ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค นายมานพ โตการค้า ผู้บริหารโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(ศูนย์AICเพชรบุรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้แทนหอการค้า ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี