รมว.เกษตรฯ เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45


ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45 (The International Conference on Veterinary Science 2022 : The ICVS 2022) ที่จัดขึ้นโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้หัวข้อ “One Health for the New Era” โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (อิมแพ็คฟอรั่ม) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
  

316679621 574677044663875 7239056748153538186 n
ประชุมนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์

สำหรับการประชุมในปีนี้ ได้ประชุมภายใต้หัวข้อ “One Health for the New Era” มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์โดยใช้หลักแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health ซึ่งเป็นแนวคิดการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่รวมสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ดีอย่างเป็นองค์รวม และเน้นการประยุกต์ใช้หลัก One Health ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมโรคระบาดสัตว์โดยอาศัยหลักสุขภาพหนึ่งเดียวเป็นอย่างยิ่ง ควบคู่ไปกับการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เลี้ยงชีพที่มั่นคง เพื่อการพัฒนาระบบรากฐานของประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 

ทั้งนี้ คาดว่าการประชุมดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตสัตว์เชิงอุตสาหกรรมและการควบคุมโรคระบาดสัตว์ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ และเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ทางวิชาชีพสัตวแพทย์ รวมถึงการมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือกันขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในการเพิ่มขีดความสามารถของวิชาชีพสัตวแพทย์ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม
 

“ปัญหาเรื่องโรคระบาดสัตว์ถือเป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งส่งผลทางด้านเศรษฐกิจในภาพรวม โดยการติดต่อระหว่างสัตว์กับคน เช่น ไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า ฝีดาษลิง หรือโควิด-19 ที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ เป็นต้นนั้น สามารถใช้หลักสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health ที่จะทำให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงการควบคุมโรคระบาด และการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศต่อไป สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยกันในการสร้างความพร้อมรับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการเปิดกว้างในการทำงานวิจัยร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ระหว่างประเทศ และหวังว่าผู้เข้าร่วมงานในวันนี้จะนำงานวิจัยต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะสนับสนุนเพื่อมาพัฒนาประเทศต่อไป” ดร.เฉลิมชัย กล่าว
       

ด้านนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสายวิชาชีพสัตวแพทย์ เช่น สัตวบาล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักวิจัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวนมากกว่า 400 คน ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสัมมนาและบรรยายเชิงวิชาการ การแสดงนิทรรศการสัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2565 และการจัดบูธผู้สนับสนุนการประชุม เป็นต้น

โดยการประชุมในครั้งนี้ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณบดีและบุคลากรทางการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นคณะกรรมการจัดการประชุม รวมทั้งได้รับการสนับสนุนการจัดประชุมจากบริษัทชั้นนำและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านสัตวแพทย์ของประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Edinburgh (The University of Edinburgh) แห่งราชอาณาจักรสกอตแลนด์และผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมครั้งนี้อีกด้วยเฉลิมชัย

อัลบั้มภาพ

title

IMG 20221123131156000000

IMG 20221123131157000000

IMG 20221123131159000000

IMG 20221123131202000000

IMG 20221123131203000000

IMG 20221123131204000000

IMG 20221123131206000000

IMG 20221123131207000000

IMG 20221123131208000000

IMG 20221123131209000000

IMG 20221123131210000000

IMG 20221123131213000000