กรมปศุสัตว์เชิญชวนคลีนิคและโรงพยาบาลสัตว์ ร่วมส่งความสุขให้ประชาชน โดยเข้าร่วมโครงการทำหมันหมา-แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี

โครงการ”ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร” โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2565 – มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์การเกษตรคุณภาพ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายครัวเรือนให้กับเกษตรกรและประชาชน และเพื่อส่งมอบความสุขจากการเยี่ยมชมสถานที่เชิงนิเวศเกษตรที่สวยงาม พร้อมกับได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร แสดงออกถึงไมตรีจิต ความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรไปพร้อมกัน ทั้งภาคประชาชน เกษตรกร 

F6CD5016 6622 4BAB 8139 A8A84759D1E8

มีกิจกรรมหลักประกอบด้วย กิจกรรมเพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยได้เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล และกิจกรรมเสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวด้านปศุสัตว์(โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 6 แห่ง (จังหวัดยโสธร สุราษฎร์ธานีสุพรรณบุรี สตูล หนองคาย และลําปาง) ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์ 4 แห่ง (จังหวัดแม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรี ระยอง และประจวบคีรีขันธ์) และสํานักงานปศุสัตว์ 2 แห่ง (จังหวัดสตูล และนครศรีธรรมราช) และเปิดด่านกักกันสัตว์ จำนวน 20 แห่ง ให้บริการน้ำ ชา กาแฟ ห้องสุขา แก่เกษตรกรและประชาชนฟรี 

ในส่วนกิจกรรมเสริมพลังปีใหม่ ได้จัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ ณ ร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ Livestock Farm Outlet และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และกระบี่) 

12935C69 E629 4600 95A3 A7EFAE641B97

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้กำหนดจัดโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณพ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัด ทำหมันสุนัข – แมว เพื่อควบคุมจำนวนประชากร เพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้าและตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายสู่คน อัตราการพบโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยลดลง ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถเลี้ยงสัตว์ได้อย่างถูกวิธีและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วย

8C0D5307 397F 46FE 88E3 4B8DE328ED35 scaled

กรมปศุสัตว์ จึงเชิญชวนคลินิก หรือโรงพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการผ่าตัดทำหมัน สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป โดยได้รับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ คะแนน CE และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมปศุสัตว์ ช่วงระยะเวลาเข้าร่วมโครงการผ่าตัดทำหมัน ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 65 – 31 ม.ค. 66 

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCEk-WGvIPck0KeI9xj6cD3calaJlqj5Tny7gTlklkI2IpcA/viewform