เฉลิมชัย สั่ง กรมประมงเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน “ชาวประมง”ทุกกลุ่ม

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย เปิดเผยวันนี้ภายหลังการประชุมร่วมระหว่างดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน กับนายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (ชุดใหม่)อาทิ นายประเสริฐ แตกช่อ รองประธานกรรมการฯ อาวุโส นายบุญชู แพใหญ่ รองประธานกรรมการฯ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายไตรฤกษ์ มือสันทัด รองประธานกรรมการฯ ภาคใต้ตอนบน ดร.สุรเดช นิลอุบล รองประธานกรรมการฯ ภาคใต้ตอนล่าง นายพิชัย แซ่ซิ้ม รองประธานกรรมการ ฯ ภาคกลาง และนายสฤษฎ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ รองประธานกรรมการฯ ฝ่ายต่างประเทศ พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรี นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเสนอประเด็นความเดือดร้อนจากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครนและการแพร่ระบาดของโควิด19รวมทั้งกฎหมายกฎระเบียบของ พ.ร.ก.การประมง เช่น

1.ปัญหาต้นทุน “การทำประมง” ที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันและต้นทุนอื่น ๆ ในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัวมีผลต่อราคาสินค้าประมง

2.ขอให้รัฐบาลเร่งรัดโครงการนำเรือออกนอกระบบ

3.ปัญหาขาดแคลน “แรงงานประมง” โดยขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 3 เดือน

4.เสนอให้เร่งรัดการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการเรือประมงพื้นบ้านได้รับสิทธิที่ควรได้รับ

5.ขอให้แก้ไขร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ….) พ.ศ….ตามที่สมาคม ฯ เสนอรวมทั้ง พ.ร.ก.ประมง ที่ขัดต่อหลักกฎหมายสากล

6.ไม่เห็นด้วยกับโครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ณ ท่าเทียบเรือประมงของหน่วยงานอื่น(ไม่ใช่กรมประมง) ที่จะมีการบังคับให้ติดกล้องวงจรปิดตามแพปลาเอกชน และต้องรับภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

7.เรื่องการออกข่าวในสื่อสาธารณะต่าง ๆ กรณี บก.ปคม. เปิดยุทธการ “เรือมนุษย์ ” เพื่อกวาดล้างจับกุมผู้ต้องหาขบวนการค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานบนเรือประมงซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย

8.กรณีเรือประมง 5 ลำ ที่สงขลาและ SEABOOK ปลอม ในพื้นที่ชลบุรี

9.การผลักดันและสนับสนุนการทำปะการังเทียม

10.ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาค่า MSY ชุดใหม่

11.ขอให้เร่งรัดการออกใบอนุญาตทำ “การประมงนอกน่านน้ำ” ที่ต้องใช้เวลานานกว่า 2 เดือนซึ่งความล่าช้าจากหน่วยงานอื่น(ไม่ใช่กรมประมง)ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากความล่าช้า

12.สนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.สภาการประมงแห่งประเทศไทย และ ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาการประมงโดยจะร่วมผลักดันกับกระทรวงเกษตรฯและพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้จัดทำร่างกฤหมายดังกล่าวร่วมกับร่างกฎหมายของสมาคมฯ

ทางด้าน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ ยืนยันว่าจะติดตามดูแลทุกประเด็นข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ “ชาวประมง” ทุกกลุ่ม ส่วนเรื่องกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก.ประมงอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติแต่ตนก็ยินดีช่วยประสานในกรณีเกิดปัญหา

นอกจากนี้รัฐมนตรีเกษตรฯได้มอบหมายกรมประมงเร่งรัดดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสั่งการให้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาประเด็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นธรรมเหมาะสมต่อไปโดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วนกรณีปัญหาแรงงานตามมาตรา 83 จะประสานกับรัฐมนตรีแรงงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้

4B024AA3 717F 41B5 9470 8317F8C195AE
ประชุมแก้ปัญหาประมง

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับ”ชาวประมง”ทุกกลุ่มทั้งประมงนอกน่านน้ำ ประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้านและประมงเพาะเลี้ยงรวมทั้งอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบภายใต้คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยและกรมประมง

ทั้งนี้ยังได้จัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกว่า2,600องค์กรใน50จังหวัดพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพและศักยภาพองค์กรละ1แสนบาท ปีละ200องค์กร ในการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างศักยภาพของประมงพื้นบ้านและท้องถิ่น

โดยล่าสุดรัฐมนตรีเกษตรได้ประชุมและกำหนดเป้าหมายการฟื้นฟูการเพาะเลี้ยงกุ้งปีละ4แสนตันกับร่วมกับเครือข่ายสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและสมาคมอุตสาหกรรมอาหารทะเลตลอดห่วงโซ่การผลิต

สำหรับในส่วน “ประมงพาณิชย์” และประมงนอกน่านน้ำถือว่าเป็นฐานเศรษฐกิจการประมงที่สำคัญและได้รับผลกระทบจากมาตรการIUU วิกฤติโควิด19และสงครามรัสเซีย-ยูเครนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะเพิ่มความร่วมมือกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไปด้วยกันตามนโยบายของรัฐมนตรีเกษตร

นายกสมาคมการประมงฯ ได้แสดงความขอบคุณและพอใจต่อการหารือครั้งนี้ที่รัฐมนตรีเกษตรฯใส่ใจดูแล“ชาวประมง”ด้วยดีมาตลอดและตอบทุกประเด็นขอเสนออย่างจริงใจตรงไปตรงมาโดยทางสมาคมจะเร่งเสนอรายชื่อคณะทำงานมาให้โดยเร็ว