อธิบดีปศุสัตว์ถกแผนพัฒนาไก่ไข่ กมธ.เกษตรฯ

กรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคลรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมด้านการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินต้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Cisco Webex Meeting

7816447B 665E 46DE 89F6 571114494B70
EE518C54 0F77 4937 8952 20DAAECA4BD3

การประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมจากกรมปศุสัตว์ และกรมการค้าภายใน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) แผนการนำเข้าและการจัดสรรไก่ไข่พันธุ์ (GP และ PS) นโยบายหรือแนวทางการพัฒนาพันธุ์ไก่ไข่ไทยสถานการณ์ราคาของสินค้าไขไก่และผลิตภัณฑ์ 

มาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ไก่โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิต และเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำในปศุสัตว์ อาทิ โรคไข้หวัดนก โรคลัมปีสกิน โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร และความคืบหน้าการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข