ปศุสัตว์ออกหน่วยฯช่วยเกษตรกร-สัตว์ พื้นที่ห่างไกล จ.สงขลา

โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ออกหน่วยบูรณาการสัตวแพทย์ไทยช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 500 ราย สัตว์และปศุสัตว์กว่า 2,000 ตัว ในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดสงขลา

     วันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565) นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายเจษฎา จิตรัตน์) ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ปศุสัตว์เขต 9 ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มุ่งหวังช่วยเหลือสัตว์และปศุสัตว์ของเกษตรกรให้เข้าถึงการรักษา ตลอดจนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปไข่ครอบของดีเมืองสงขลา

4AD09A5C D4DF 41F9 8277 7BE9B9FC0397

     อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม2565 ณ จังหวัดสงขลา ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์บริการในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอระโนด และอำเภอสทิงพระ 

8302954D E9EA 4215 95D4 F1F1229DD36F

โดยเป็นการบูรณาการของสัตวแพทย์ไทยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรม เช่น จุดบริการสุนัขแมว จุดบริการคลินิกโคเนื้อ จุดบริการกิจกรรมด้านแพะเนื้อ จุดบริการกิจกรรมด้านโคนม กิจกรรมด้านกระบือ กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ ตลอดจนการให้ความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ เป็นต้น 

โดยเกษตรกรและประชาชนชาวจังหวัดสงขลา จะได้รับการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่มีฐานะยากจน อยู่ห่างไกลสถานบริการของภาครัฐเพื่อป้องกันโรคระบาดทั้งจากสัตว์ และโรคสัตว์สู่คน มิให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้สมบูรณ์ และได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์อันทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพปศุสัตว์แก่เกษตรกรกว่า 500 ราย และให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์กว่า 2,000 ตัว

62EA96C9 4079 440C 971A 269AEF9A2D8B

     “การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้า และเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกร ผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกล และขาดโอกาส โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นการบูรณาการความร่วมมือของสัตวแพทย์ไทย และบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ร่วมผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยี และวิชาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชนให้ได้ผลสำเร็จ ตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

BA0DB55A 8C56 427B 983A 814DE15FB548