ปศุสัตว์เตรียมชง ผู้ว่าฯประกาศการสิ้นสุดโรค หลังตรวจไม่พบเชื้อ ”ลัมปี สกิน” 60 วัน

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังปศุสัตว์ทุกจังหวัด ให้ประสานและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อยกเลิกการประกาศ”เขตภัยพิบัติ”หากไม่พบการติดเชื้อ”โรคลัมปี สกิน”เกิน60 วัน 

โดยตามหนังสือแจ้ง ระบุว่า ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปีสกิน(Lumpy Skin Disease) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่พบในโคกระบือ และมีรายงานโคกระบือป่วยหรือป่วยตายในพื้นที่ 69 จังหวัด มีการประกาศเขตโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จำนวน 64 จังหวัด รวมทั้งได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2562 จำนวน 41 จังหวัดนั้น

0612DCDA C536 4A67 9FDB DE167C0E22FA

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ข้อที่ (1)ระบุว่า เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น หากเป็นกรณีฉุกเฉินและจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จากเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกันกับ ก.ช.ภ.จ.แล้วแต่กรณี ดำเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้น ให้มีรายงานดังต่อไปนี้

 (2) วันเดือนปีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และวันเดือนปีที่สิ้นสุดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่ยุติให้ระบุในประกาศว่า “ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่ยุตติ” และเมื่อภัยพิบัติดังกล่าวได้ยุติแล้ว ให้ดำเนินการประกาศสิ้นสุดของภัยด้วย

 และตามหนังสือ กษ. 0610.07 / วอ.28501 เรื่องปรับเปลี่ยนแนวทางการเคลื่อนย้ายโคกระบือจากตลาดนัดสัตว์ตามมาตรการควบคุมโรคลัมปีสกิน ระบุหากจังหวัดใดไม่พบการเกิดโรคหรือสัตว์ป่วยด้วยอาการของโรคลัมปี สกิน ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 60 วันให้ปศุสัตว์จังหวัด พิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อยกเลิกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิดลัมปีสกินในโคกระบือ และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์(โรคลัมปี สกิน)

3DAD8CD5 047B 42EB B0D3 FF71CAA488D0

ในการนี้กรมปศุสัตว์พิจารณาแล้วกรณีจังหวัดมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และยังไม่ได้ประกาศสิ้นสุดภัย หากไม่พบการเกิดโรคหรือสัตว์ป่วยด้วยอาการของโรคลัมปีสกิน ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 60 วัน ขอให้ปศุสัตว์จังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศสิ้นสุดของภัยด้วย จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

E9283FC1 5F3B 411E 8CC4 6F8121D32D91