ปศุสัตว์จับคาสนามบินสุวรรณภูมิ ลักลอบขนลิง-ชะนี เตรียมนำออกไปอินเดีย

นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเข้าปฏิบัติงานร่วมกับด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเจ้าหน้าที่ศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวานนี้(30 มกราคม 2566) ได้ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับผู้โดยสารสายการบินไทย เที่ยวบิน TG337 ปลายทางประเทศอินเดีย 

หลังจากตรวจสอบพบว่ามีการนำลิงแสม 4 ตัว ชะนี 1 ตัว ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2562 CITES: Appendix II. สถานภาพการอนุรักษ์ Least Concern (IUCN Red List 2011) ใส่กระเป๋าเดินทางเพื่อลักลอบส่งออกไปยังประเทศอินเดีย โดยไม่ขออนุญาตฯ 

2B4C0899 BFE1 41AD 884F FD1316F18D23

ต่อมาเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่า ทำการยึดลิงแสม 4 ตัว ชะนี 1 ตัว เป็นของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมาย ดังนี้

1. ความผิดตามพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 23 ผู้ใดจะนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช มีโทษตามมาตรา 93 โทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 242  ผู้ใดนําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร หรือเคลื่อนย้ายของออกไปจากยานพาหนะ คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือ รับอนุญาต หรือเขตปลอดอากร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ริบของนั้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่

3. ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 31 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ผู้ใดนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่นําเข้าส่งออกหรือนําผ่านราชอาณาจักร มีโทษตามมาตรา 68 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

ทั้งนี้ ลิงแสม 4 ตัว และชะนี 1 ตัว นั้น ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ดูแลต่อไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

B0D0A656 C71A 418D A72F A3334D513E9F