วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี

อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 59 ปี

23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 59ปี พร้อมด้วยนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมงานในครั้งนี้

     กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง มีผลงานที่สร้างความพึงพอใจแก่เกษตรกรอย่างมากโดยเฉพาะการจัดการดินและที่ดินในพื้นที่เสื่อมโทรมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัล สร้างความเข็มแข็งของหมอดินอาสาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการดูแลเกษตรกร 

     นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ได้รับความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินมาด้วยดีโดยตลอดรวมถึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดี

    ในโอกาสที่กรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 59 ปี อธิบดีกรมปศุสัตว์ขอแสดงความยินดีท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและข้าราชการของกรมพัฒนาที่ดินทุกๆท่านซึ่งเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรในการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกร โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของหน่วยงานภูมิภาคที่มีความใกล้ชิดกับเกษตรกร ที่เข้าใจและเข้าถึงปัญหา เดินเคียงคู่กับเกษตรกรมาโดยตลอด และขอเป็นกำลังใจและอำนวยอวยพรให้ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดินทุกท่านและครอบครัวมีความสุขมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโควิด-19 และเป็นองค์กรที่พัฒนาความเจริญรุ่งเรืองให้กับเกษตรกรและประเทศต่อไป