กรมปศุสัตว์ จับมือ กรมควบคุมโรค และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดนก ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในด้านสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์ในประเทศไทย ตลอดจนความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่การผลิตอาหาร ที่เชื่อมโยงถึงสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่ออาชีพ และการดำรงชีวิตของประชาชน 

ดังนั้นจึงต้องมีการดำเนินการและเตรียมความพร้อมการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องในสัตว์ การดำเนินการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องประสานงาน และได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางในการดำเนินการภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” หรือ “One Health” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

6E8A99BF 9A26 45DA BCA1 C5072831F40B

จากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและสภาวะต่างๆ ของธรรมชาติ เทคโนโลยี และสังคมได้เพิ่มแรงกดดันต่อโลกของเรา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ไม่เพียงเฉพาะโรคอุบัติใหม่ในมนุษย์เท่านั้น แต่โรคอุบัติใหม่ในสัตว์ได้สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่เช่นกัน เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF) โรคลัมปี สกิน (LSD) ในโค กระบือ แม้โรคเหล่านี้จะไม่ติดต่อไปสู่คน แต่มีผลต่อสุขภาพสัตว์เป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงและค่าครองชีพของประชาชน และอาจมีผลกระทบต่อสัตว์ในธรรมชาติได้อีกด้วย 

นอกจากนี้โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน อื่นๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก ยังเป็นโรคที่มีความสำคัญที่ต้องมีการดำเนินมาตรการร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไป เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ เป็นการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและบุคลากรที่มีความชำนาญด้านต่างๆ ในทุกระดับ ตลอดจนส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การแบ่งปันข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะคุกคามต่อสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรจากทุกสหสาขาวิชา เพื่อใช้ในการเตรียมพร้อมและตอบโต้กับโรคไข้หวัดนก และโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

46F7B702 F268 49A5 AADB 64C89D24ADA3