อธิบดีกรมปศุสัตว์ประชุม “ด่านกักกันสัตว์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์” 

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม “ด่านกักกันสัตว์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์” โดย นายชัยวัฒน์ โยธคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.ณรงค์เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ 

IMG 3784

น.สพ.มนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สพ.ญ.บุณิกา จุลละโพธิ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ น.สพ.ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน บุคลากรจากกองสารวัตรฯ และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ จำนวน 75 คน เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกันมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ และภารกิจที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น การตรวจสอบเอกสาร นำเข้า-นำผ่าน และสถานะโรคจากประเทศต้นทางบรรยายเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการลักลอบสัตว์ตามแนวชายแดน 

IMG 3786

การตรวจสอบซากสัตว์ แนวทางการดำเนินงานด้านสารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์ (DLD Cyber Unit : DCU) การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด่านกักกันสัตว์ และผลการดำเนินการเก็บตัวอย่างห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์ ชี้แจงความก้าวหน้าในสายงานอาชีพด่านกักกันสัตว์ ให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมกันเสนอความคิดเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้างมูลค่าให้กับสินค้า และบริการด้านปศุสัตว์