กรมปศุสัตว์ชะลอการนำเข้าโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ จากเมียนมาร์

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2566

มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

IMG 3850

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D121S0000000000700.pdf