ปศุสัตว์ติวเข้มกระบวนการดูแล”สวัสดิภาพสัตว์ปีก”เตรียมรับการตรวจประเมินจาก EU 

ปศุสัตว์ติวเข้มผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก นำไปปฏิบัติจริงตามหลักสากลและคู่ค้า พร้อมเพิ่มศักยภาพพร้อมรับการตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้รับผิดชอบดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีกในโรงฆ่าสัตว์ปีก (Poultry Welfare Officer in Poultry Slaughterhouse: PWO)” 

7CA32C53 947D 43CB 956A 00E924E8B9B4

กรมปศุสัตว์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเฮสท์ แลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปาจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมจากสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ปีกที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสวัสดิภาพสัตว์ปีก มีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีกที่ดี สามารถนำเทคนิคและหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดและระเบียบของประเทศไทย ประเทศคู่ค้า และมาตรฐานสากล 

กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาหารที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ได้มีการพัฒนาภารกิจด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและความปลอดภัยอาหาร เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค เกษตรกรมั่นคง ภาคเกษตรมั่งคั่ง และทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน 

A5088C7C EAAD 4F71 8778 85A34BE1C23D

โดยการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทยเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศทั่วโลกโดยการส่งออกสินค้าปศุสัตว์มีแนวโน้มทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทุกปี สามารถนำรายได้เข้าประเทศมากกว่า 120,000 ล้านบาทต่อปี เป็นการสร้างโอกาสและรายได้ต่ออุตสาหกรรมและการเกษตรด้านปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากเรื่องคุณภาพมาตรฐานกระบวนการผลิตด้านความปลอดภันอาหารแล้ว ผู้บริโภคภายในประเทศและประเทศคู่ค้าต่างให้ความสำคัญในด้านสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้น ข้อกำหนดตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การขนส่ง จนถึงการฆ่าสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ ภาครัฐจึงต้องมีมาตรการในการตรวจสอบและรับรอง ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีกขณะทำให้ตายหรือการฆ่า พ.ศ.2554 และข้อกำหนดของสหภาพยุโรป Council Regulation (EC) No.1099/200 on the protection of animals at the time of killing 

กำหนดให้โรงฆ่าสัตว์ปีกทุกแห่งต้องมีผู้รับผิดชอบด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีกและมีการกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ชัดเจน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้การปฏิบัติงานถูกต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้รับผิดชอบดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีกในโรงฆ่าสัตว์ปีก (Poultry Welfare Officer in Poultry Slaughterhouse: PWO)”

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 66 ราย เพื่อเป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินจากต่างประเทศ

D7257DD5 CCC0 4711 A7AB C882BC7C2A70

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้เข้าอบรมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจและทักษะเทคนิคต่างๆ ในการตรวจสอบและปฏิบัติงานด้านสวัสดิภาพสัตว์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎระเบียบของประเทศไทย ประเทศคู่ค้าและมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหา www.dld.go.th หรือได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง