ปศุสัตว์ระดมสมองปรับร่างยุทธศาสตร์ ปี 2566-2570

ปศุสัตว์ระดมความคิดปรับร่างยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2566-2570 เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการปศุสัตว์สู่การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เพื่อระดมความคิดเห็นปรับปรุง (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ พ.ศ.2566-2570 ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 ณ สยาม เบย์ชอร์รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค นำมาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2566-2570 ให้ครอบคลุมทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนงานและพัฒนาการปศุสัตว์นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง

3663318B 893C 48D2 BF5B A9DD16B6388D

กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการปศุสัตว์ ครอบคลุมทั้งด้านการผลิต สนับสนุนและส่งเสริมด้านการบริหาร ด้านสุขภาพสัตว์ และด้านคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ได้มีการพัฒนาภารกิจในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยบริบทของโลกและการปศุสัตว์ของโลกในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ระบบปศุสัตว์จึงต้องมีการยกระดับให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและอุตสาหกรรมภาคปศุสัตว์ สามารถเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันได้ในระดับโลก 

กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อระดมความคิดเห็นปรับปรุง (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566-2570 ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธแผนในการรองรับและเชื่อมโยงกับแผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทย เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศ 

38B387C9 0313 47D7 8F57 A65C0D1CFB67
C18B7BA1 67F7 402E 9B33 555FFB365BD5

สอดคล้องตามสถานการณ์และบริบทสำคัญของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก คำนึงถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการปศุสัตว์ของประเทศไทย มีแนวคิดในการจัดทำเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2560-2579) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบนหลักแนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง และให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

AC5E7AD3 0EA3 4347 93E3 F8A1B886CA63
นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำร่างยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 2566-2570 เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและบุคลากรกรมปศุสัตว์ในการจัดทำแผนงาน/โครงการในทุกมิติของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และเศรษฐกิจของโลก ให้การขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านการปศุสัตว์ของประเทศไทยสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ 

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหา www.dld.go.th หรือได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง