Egg Board เห็นชอบร่างโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปี 2566 เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2567-2571)

%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3
นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ที่ประชุม Egg Board มีมติเห็นชอบ 3 วาระ ประกอบด้วย

%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88
Egg Board เห็นชอบร่างโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่

1) ร่างโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปี 2566 และมอบหมายให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินการ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในการประชุม Egg Board ครั้งต่อไป

254f1d0b 9465 492c bd3e f9c86d1cb3ca
Egg Board เห็นชอบร่างโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่

2) ประสิทธิภาพการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่ ปี 2567 เนื่องจากปัจจุบันสายพันธุ์ไก่ไข่ได้พัฒนาให้มีความก้าวหน้า มีระบบการบริหารจัดการฟาร์ม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการผลิตไก่ไข่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรมปศุสัตว์ได้พิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่ ปี 2567 ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนี้ 1) ปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (GP) 1 ตัว ผลิตลูกพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) ได้ 77 ตัว ปลดที่อายุ 72 สัปดาห์ 2) พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) 1 ตัว ผลิตลูกไก่ไข่เพศเมียได้ 107 ตัว ปลดที่อายุ 72 สัปดาห์ และ 3) แม่ไก่ยืนกรง 1 ตัว ผลิตไข่ไก่ได้ 361 ฟอง ปลดที่อายุ 80 สัปดาห์

106e26e3 f090 4bc9 ba05 66f4b0b1c70e
Egg Board เห็นชอบร่างโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่

และ 3) แผนปฏิบัติการด้านไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2567-2571) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 โดยกรมปศุสัตว์ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการรายชนิดสินค้าปศุสัตว์ทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการเชิญผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2567-2571) ก่อนขอความเห็นชอบต่อ Egg Board ในการใช้เป็นแผนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป