อธิบดีปศุสัตว์ประชุมเข้มผู้แทนสหกรณ์ฯ ย้ำให้ยึดหลักธรรมาภิบาล

อธิบดีกรมปศุสัตว์ในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ เปิดการประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ณ จังหวัดจันทบุรี

11 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ โดยมีสมาชิกสหกรณ์กรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

F00E97EE 08B6 4694 B3A9 241BD885E3B6 scaled

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ได้ก่อตั้งและ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2523จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 9,784 คน  และได้มีการกำหนดข้อบังคับ โดย ใช้ระบบผู้แทนสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิก เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา สหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ตามหลักการสหกรณ์และได้มีการจัดโครงการ สัมมนาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านองค์ความรู้ให้กับผู้แทนสมาชิก  บุคคลากรในองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งสาคัญ  ที่จะนำพาให้ สหกรณ์มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง สมาชิก  และบุคคลภายนอกมีความเชื่อมั่นในองค์กร

4FB7B253 79F5 4751 A407 2ED68F046B90

การประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งนี้เน้นเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการและการบริหารงานยุคใหม่ภายใต้ข้อจำกัดกฎหมายสหกรณ์” โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญหลัก คือ การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้แทนสมาชิกต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ได้ดียิ่งขึ้นตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลและองค์กรระหว่างกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร

79BDDFAD C444 4DE9 B68D 395384CA77A6 scaled

ด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่าสหกรณ์กรมปศุสัตว์ได้กำหนดแผนงานพัฒนาบุคลากรและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้บุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ ตามหลักการสหกรณ์และหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับเป็นไปตามหลักการ ของโครงการสหกรณ์สีขาวของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจะได้รับความรู้และนำประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ไปปฎิบัติเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ