กรมปศุสัตว์ ปลื้ม รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 รางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ

%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B8 scaled
กรมปศุสัตว์ ปลื้ม รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผล ซึ่งในปีนี้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 ประเภท “รางวัลระดับกรม” เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานระดับกรมที่มีการดำเนินการเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านประสิทธิภาพกระบวนงาน การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลและการปรับปรุงการให้บริการ

S 14163987 scaled
กรมปศุสัตว์ ปลื้ม รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566

กรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานและปรับปรุงการให้บริการ เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ โดยการลดระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการ ยกเลิก/ลดสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน และการแก้ไข ปรับปรุง ยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ พร้อมทั้งมีการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติการและการบริการตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าปศุสัตว์ และได้พัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ เช่น ระบบบริการด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ และระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0) เป็นต้น

S 14163977 scaled
กรมปศุสัตว์ ปลื้ม รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานและปรับปรุงการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ส่งผลให้ภาคปศุสัตว์ของประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยมีมูลค่าและอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ถึงแม้ว่าในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจภาพรวมของโลกชะลอตัว แต่ประเทศไทยยังสามารถส่งออกไก่เนื้อเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก