กรมปศุสัตว์ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งออกโค กระบือมีชีวิต ไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 3/2566

%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87 1
นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งออกโค กระบือมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

378573970
กรมปศุสัตว์ ประชุมชี้แจงแนวทางส่งออกโค กระบือมีชีวิตไปยังเวียดนาม

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าและปัญหา อุปสรรคการจำหน่ายโคไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และรายงานความก้าวหน้าผลการรับแจ้งความประสงค์ของฟาร์มที่จะจำหน่ายโคไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมทั้งพิจารณาการหารือแนวทางและวิธีปฏิบัติงานในพื้นที่เรื่องการส่งออกโค กระบือ มีชีวิตไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และหารือแนวทางการเจรจาส่งออกโค กระบือ มีชีวิต ไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หลังสิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2566

%E0%B8%81%E0%B8%A3
กรมปศุสัตว์ ประชุมชี้แจงแนวทางส่งออกโค กระบือมีชีวิตไปยังเวียดนาม