นายกฯ เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ส่งเสริม “ปศุสัตว์มูลค่าสูง” ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (15 มิ.ย.65) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะเยี่ยมชม “โครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร แหล่งความรู้ที่สําคัญในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถขยายผลการศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่เหมาะสมกับพื้นที่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

โดยมี พล.อ อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย

capture 20220615 141410
เยี่ยมชม “โครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

นายกฯ ได้เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริด้านปศุสัตว์ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้ศึกษาและพัฒนาวิจัยพันธุ์สัตว์ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ไก่ดํา หมูดํา วัวดํา และกระต่ายดํา จนเป็นที่รู้จักกันว่า 4 ดํา มหัศจรรย์แห่งศูนย์ฯ ภูพาน ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสกลนครและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

โดยนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงการพัฒนาวิจัยด้านปศุสัตว์ต่าง ๆ ของ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ด้วยความสนใจ รวมถึงการพัฒนาวิจัยพันธุ์สัตว์ทั้ง 4 ชนิด โดยชื่นชมว่าเป็นการดำเนินการที่ดี และสามารถพัฒนาต่อยอดในด้านอื่น ๆ ได้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม “ปศุสัตว์มูลค่าสูง” โดยการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

รวมทั้งรับทราบการดําเนินงานและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ทั้งงานการศึกษา ทดลอง และค้นคว้า ได้แก่ งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม งานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ งานสาธิตและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการประมง รวมทั้งงานขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้งด้านประกอบเกษตรกรรม ตลอดจนอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว

การส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งแนะนำให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีเอกลักษณ์ดึงดูดน่าสนใจเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งจะทำให้สามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

นายกฯ ยังได้พบปะทักทายให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเกษตรกร โดยนายกฯ ย้ำว่า อย่าท้อแท้ สู้ต่อไป พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับเกษตรกรที่มารับมอบพันธุ์สัตว์ ซึ่งผ่านการอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นที่ระลึกสำหรับเกษตรกรด้วย

สำหรับ 4 ดํามหัศจรรย์ แห่งศูนย์ฯ ภูพาน ซึ่งประกอบด้วย

1) ไก่ดำ เป็นการพัฒนาปรับปรุงคัดเลือกสายพันธุ์ตามที่ตลาดและผู้บริโภคต้องการ โดยเป็นการพัฒนาสายพันธุ์จนได้ไก่ดำ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ไก่ดำภูพาน 1 ขนสีดำ ไก่ดำภูพาน 2 ขนสีขาว ไก่ดำภูพาน 3 ขนสีเหลืองและไก่ดำภูพาน 4 ขนสีหวายดำ โดยยังคงมีเนื้อดำ หนังดำ และกระดูกดำ เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็วสามารถฟักไข่และเลี้ยงลูกได้เอง ทนทานต่อโรคระบาดปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี

2) หมูดำภูพาน เป็นการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรตอบสนองต่ออาหารสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้ดี ปัจจุบันพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยรู้จักกันในชื่อ “ภูพานคุโรบูตะ”

3) โคดำภูพาน มีลักษณะเด่นคือ ไขมันแทรกในมัดกล้ามเนื้อสูง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศร้อนชื้นในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ทนทานต่อโรคระบาด และเป็นหนุ่ม เป็นสาวเร็ว ปัจจุบันได้ยกระดับสายเลือดโคพันธุ์วากิว ทาจิมะสูงถึงร้อยละ 96.09 ซึ่งในทางปรับปรุงพันธุ์ถือเป็นโคสายพันธุ์แท้ (Purebred Wagyu)

และ 4) กระต่ายดำภูพาน มีลักษณะเด่นคือ การเลี้ยงการจัดการไม่ยุ่งยากใช้พื้นที่เลี้ยงน้อย ทนทานต่อโรคระบาด ตัวใหญ่ให้เนื้อเยอะ อัตราการเจริญเติบโตดี ให้ลูกดกต้นทุนอาหารต่ำ เนื้อมีโปรตีนสูง รสชาติดี มีไขมันต่ำ