ปศุสัตว์ รับมอบอาคาร “ศูนย์ฝึกอบรมวินิจฉัยโรคปาก-เท้าเปื่อย”

ปศุสัตว์รับมอบอาคารศูนย์ฝึกอบรมการวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย ผลสำเร็จโครงการความร่วมมือกรมปศุสัตว์กับหน่วยงานวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด (MORU) เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบและเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรมการวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สจ๊วต แบล็คเซล หัวหน้าโครงการ MORU, Mr.Daniel Caporaso ผู้แทนจาก DTRA, Mr. Marc Gilkey South Asia-Pacific Regional Manager USDA Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) ปศุสัตว์เขต 3 ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการศูนย์วินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้แทนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

C313CBA9 B864 42F7 9C48 C0EA9592C80D

กรมปศุสัตว์มีภารกิจรับผิดชอบด้านสุขภาพสัตว์ ทั้งด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันควบคุมโรคและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยมีการพัฒนาทั้งบุคลากร วิธีวิเคราะห์และระดับของห้องปฏิบัติการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับหน่วยงานวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด (Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit: MORU) ในการเสริมสร้างศักยภาพของห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ 

โดยการซ่อมบำรุงอาคารห้องปฏิบัติการทางชีวภาพระดับ BSL 3 ของศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานBiological Threat Reduction Program (BTRP), Defense Threat Reduction Agency (DTRA) แห่งสหรัฐอเมริกา โดยการดำเนินงานโครงการแบ่งเป็น 2 เฟส คือ เฟสที่ 1 เป็นการซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จและมีการส่งมอบในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นี้ และสำหรับเฟสที่ 2 เป็นการซ่อมแซมอาคารห้องปฏิบัติการระดับ BSL 3 ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ

7377833C 22BC 4130 941D 3F32224A654A

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์จะมุ่งพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับให้ได้คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องตามหลักสากลและระดับโลก สร้างความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์อ้างอิงของห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์โรคในระดับภูมิภาคต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหา www.dld.go.th หรือได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง