จุฬาฯ ประกาศให้พื้นที่ในเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ ‘ปลอดกัญชา-กัญชง’

เพจ Chulalongkorn University (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้เผยแพร่ประกาศจุฬาฯ เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพนิสิต นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จากการใช้ “พืชกัญชา”หรือ “กัญชง”ในพื้นที่เขตการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยนโยบายคุ้มครองสุขภาพนิสิต นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จากการใช้ “พืชกัญชา”หรือ “กัญชง” ในพื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้

       ข้อ 1.  ให้พื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชาหรือกัญชง”

       ข้อ 2.ให้นิสิต นักเรียน ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการและผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัย งดครอบครอง นำเข้ามา ใช้ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำหน่าย บริโภคหรือเสพพืชกัญชาหรือกัญชง ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีส่วนประกอบของพืชกัญชาหรือกัญชง 

รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพืชกัญชาหรือกัญชงภายในพื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรือเป็นการใช้ตามเหตุผลทางการแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน

im 170665 46532 copy 715x1024 1
im 170665 46533 copy 723x1024 2
ข้อ 3.ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยร่วมกันสอดส่องดูแลนิสิต นักเรียน และผู้ร่วมปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้หากพบว่านิสิต นักเรียน หรือผู้ร่วมปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยคนใดได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากการใช้"พืชกัญชา"หรือ"กัญชง" ให้แจ้งศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-0568 ในวันและเวลาทำการ เพื่อทำการบำบัดรักษาต่อไป

ข้อ 4. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พืชกัญชาหรือกัญชง รวมทั้งอันตรายจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงแก่นิสิต นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการแพทย์ตลอดจนหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อบูรณาการการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด


 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  20  มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศลงนามโดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี


ขณะเดียวกันด้านกระทรวงการอุดมศึกษาฯ(อว.)ออกประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ“กัญชา”หรือ “กัญชง” ในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระบุว่าโดยที่ เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้“กัญชา”หรือ“กัญชง”ในนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกำหนดให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่สามารถใช้และเข้าถึงกัญชาได้ ดังนั้น อว. จึงเห็นควรกำหนดนแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้


1.ให้สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับ อว. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 รวมถึงกฎหมายหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด


2.ห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ อว.ใช้กัญชาหรือกัญชง เพื่อการนันทนาการใด ๆ โดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว เช่น อาการทางจิตและระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย


3.ให้ผู้บริหารกำกับควบคุมร้านค้าที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ อว. ให้งดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชาหรือกัญชง และห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร นำเข้ามาบริโภคภายในสถานที่อย่างเด็ดขาด


4.ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ อว. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ฝึกอบรม หรือการผลิตสื่อนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงที่เกินปริมาณตามที่กระทรวงสาธารณสุขที่กำหนด เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากอันตรายของกัญชาหรือกัญชง


5.การใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการรักษาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดและการใช้ต้องอยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุม และดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ


6.นอกจากแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้แล้ว ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ อว. อาจออกมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาและอันตรายที่อาจเกิดจากกัญชาหรือกัญชงได้ ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ อว.นั้น ๆ ได้