สศท.9 ติดตาม ‘แปลงใหญ่ยางพารา จุดรวบรวมยาง ตำบลสุคิริน’ จังหวัดนราธิวาส แปลงใหญ่ต้นแบบผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

ผอ.สศท.9
นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผอ.สศท.9

นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของแปลงใหญ่ยางพารา จุดรวบรวมยาง ตำบลสุคิริน  อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส แปลงใหญ่ต้นแบบในการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี เน้นการพัฒนาคุณภาพ การเชื่อมโยงการตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยใช้แนวทางพัฒนา Smart Group โดยในปี 2566 กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด                                                                                    

1 0
‘แปลงใหญ่ยางพารา จุดรวบรวมยาง ตำบลสุคิริน’ จ.นราธิวาส ต้นแบบผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

จากการติดตามของสศท.9 พบว่ากลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา จุดรวบรวมยาง ตำบลสุคิริน เริ่มรวมกลุ่มเมื่อปี 2562           ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกรวม 1,598 ไร่ สมาชิกเกษตรกร 98 ราย (ปลูกเฉลี่ย 16 ไร่/ครัวเรือน) โดยมี นายสุทัศน์ เดิมหมวก  เป็นประธานแปลงใหญ่ ซึ่งยางก้อนถ้วยเป็นยางที่เกิดจากการจับตัวของน้ำยางในถ้วย เป็นวัตถุดิบในการนำไปแปรรูปเป็นยางแท่งและยางเครพ การผลิตยางก้อนถ้วยจึงเป็นทางเลือกของเกษตรกรในการแปรรูปยางดิบ เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตต่ำ ประหยัดเวลา และใช้แรงงานน้อย ด้านสถานการณ์ผลิต เกษตรกรจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่ากลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่จะมีการประมูลยางก้อนถ้วย โดยรวบรวมยางก้อนถ้วยจากสมาชิกเข้าประมูล ไม่มีการขายโดยตรงกับพ่อค้าทำให้ได้ราคาที่สูง ราคาประมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 แบ่งเป็น ยางก้อนถ้วย % เนื้อยาง 60 – 65 เฉลี่ยอยู่ที่ 29.20 บาท/กิโลกรัม และ ยางก้อนถ้วน % เนื้อยาง มากกว่า 65 ขึ้นไป ขายได้ 33.33 บาท/กิโลกรัม

2 0
‘แปลงใหญ่ยางพารา จุดรวบรวมยาง ตำบลสุคิริน’ จ.นราธิวาส ต้นแบบผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

           

ด้านผลลัพธ์ที่สำเร็จจากการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ตามแนวทางพัฒนา 5 ด้านที่สำคัญ ได้แก่  ด้านการลดต้นทุนการผลิต สมาชิกทำปุ๋ยผสมเองในสวนยางพารา ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงโครงสร้างดิน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนและแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตเหลือเพียง 1,470 บาท/ไร่/ปี จากก่อนเข้าร่วมโครงการมีต้นทุน 2,100 บาท/ไร่/ปี หรือ ลดลงร้อยละ 43 ด้านการเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยใช้มูลสัตว์ เช่น มูลวัว มูลไก่ มูลไส้เดือน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปุ๋ยให้มากขึ้นทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้ 162 กิโลกรัม/ไร่/ปี จากก่อนเข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ย 135 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

4 0
‘แปลงใหญ่ยางพารา จุดรวบรวมยาง ตำบลสุคิริน’ จ.นราธิวาส ต้นแบบผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

ด้านการพัฒนาคุณภาพ มีการส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการประกวดยางก้อนถ้วยในตลาดประมูลยาง ให้รางวัลกับสมาชิกที่ทำยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ทำให้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มีการตื่นตัวในการทำยางก้อนถ้วยได้คุณภาพดี ทำให้ได้ราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไป 5 บาท/กิโลกรัม ด้านการตลาด ผลผลิตทั้งหมดกลุ่มแปลงใหญ่จะนำเข้าตลาดประมูลยางพาราเพื่อทำให้สมาชิกมีอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อมากขึ้นลดปัญหาด้านการขนส่งและทำให้ราคาท้องถิ่นในพื้นที่ประมูลยางมีการแข่งขันด้านราคาเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มได้รับราคาที่สูงขึ้นไปด้วย

3 0
‘แปลงใหญ่ยางพารา จุดรวบรวมยาง ตำบลสุคิริน’ จ.นราธิวาส ต้นแบบผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

ด้านการบริหารจัดการ มีจุดรวบรวมยางพาราของตลาดประมูลยางกลุ่มแปลงใหญ่    2 จุดรวบรวม เพื่อให้สมาชิกสะดวกในการนำยางเข้าตลาดประมูลโดยตรง โดยมีคณะกรรมการคัดคุณภาพยางทุกจุดรวบรวม มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มแปลงใหญ่และสามารถพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตรกรทำสวน กยท.ชาวสุคิริน ซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคล โดยจดทะเบียนกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

5 0
‘แปลงใหญ่ยางพารา จุดรวบรวมยาง ตำบลสุคิริน’ จ.นราธิวาส ต้นแบบผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

ทั้งนี้ จากผลสำเร็จการดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้จากยางพาราเพิ่มขึ้นเป็น 88,065 บาท/ปี/ราย จากก่อนเข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ย 73,388 บาท/ปี/ราย หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37           

กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราจุดรวบรวมยาง ต.สุคิริน มีการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องในการปรับเปลี่ยน การเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบใหม่พร้อมนำนวัตกรรมเข้ามาช่วย โดยส่งเสริมการใช้ฮอร์โมนเอทธิลีนระบบเจาะ (ช่วงเวลาที่ไม่เป็นโรคใบร่วงพาราชนิดใหม่) เพื่อยืดอายุการเก็บเกี่ยว ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่งเสริมการแปรรูป เช่น นำยางก้อนถ้วยมาทำเป็นยางเครพเพื่อเพิ่มมูลค่า นำระบบประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์ของการยางแห่งประเทศไทยมาใช้จัดการตลาดให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตทางกลุ่มแปลงใหญ่มีแผนสร้างโรงปุ๋ยชุมชน ทำปุ๋ยสั่งตัด และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อจำหน่ายแก่สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดเป็นการช่วยลดต้นทุน หากท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตสามารถติดต่อได้ที่นายสุทัศน์ เดิมหมวก ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา จุดรวบรวมยาง ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  โทร 09 2754 1929


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า