กรมวิชาการเกษตรเตรียมพร้อมรับมือฤดูกาลส่งออกทุเรียน2567 จับมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เน้นผลไม้คุณภาพ และป้องกันการสวมสิทธิ์อย่างเข้มข้น ร่วมกับทีมพญานาคราช และหน่วยงานความมั่นคง

615221
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่นโยบายของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร ให้เป็นผลสำเร็จ เกษตรกรต้องกินดีอยู่ดี ครอบครัวกระทรวงเกษตร ต้องทำงานเข้มแข็ง พร้อมแก้ปัญหา ช่วยเหลือ และพัฒนาเดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรทุกชนิด กรมวิชาการเกษตรจึงมีการเตรียมความพร้อมทั้งกับเกษตรกร ผู้ประกอบการล้ง หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มหาวิทยาลัยในพื้นที่ หอการค้าจังหวัด และผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน สมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่ (MAFTA) สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย สมาคมการค้าธุรกิจเกษตรไทย – จีน สมาคมทุเรียนไทย (TDA) สมาคมผู้ผลิตทุเรียน สำหรับส่งออกทุเรียนภาคตะวันออก ไปจีน ฤดูกาลส่งออก ปี พ.ศ. 2567 เพื่อควบคุมคุณภาพทุเรียนให้เป็นทุเรียนคุณภาพดีตามพิธีสาร ไทย-จีน ในปี 2566 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกทุเรียนไปจีนทั้งหมด 57,000 ตู้/ชิปเม้นท์ ปริมาณสูงถึง 945,900 ตัน มูลค่า 120,469.34 ล้านบาท โดยส่งออกทางรถยนต์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.9 รองลงมาคือทางเรือ ร้อยละ 31.72 ทางอากาศ ร้อยละ 3.21 และทางรถไฟ ร้อยละ 1.17 โดยทุเรียนถูกส่งออกจากประเทศไทยจากด่านนครพนมมากที่สุด รองลงมาคือ ด่านเชียงของ และด่านท่าเรือแหลมฉบัง

1437926
กรมวิชาการเกษตรเตรียมพร้อมรับมือฤดูกาลส่งออกทุเรียน2567

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า แผนการรับมือฤดูกาลส่งออกทุเรียน 2567 ตนได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 (ผอ.สวพ 6) จัดทำแผนการบริหารจัดการปฏิบัติงาน “จันทบุรีโมเดล” เป็นแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพการส่งออกทุเรียน เพื่อรักษาคุณภาพทุเรียนไทย โดยในส่วนของวันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก ปี 2567 (จันทบุรี ตราด ระยอง) มีดังนี้ ทุเรียนพันธุ์ กระดุม วันที่ 15 เมษายน 2567 ทุเรียนพันธุ์ พวงมณี/ชะนี วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 และทุเรียนพันธุ์หมอนทอง วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 หากเกษตรกรจะตัดทุเรียนก่อนกำหนดวันเก็บเกี่ยว ต้องนำตัวอย่างทุเรียนไปตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือจุดที่กำหนด

1437787
กรมวิชาการเกษตรเตรียมพร้อมรับมือฤดูกาลส่งออกทุเรียน2567

“โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งแป้งทุเรียนตามมาตรการตรวจก่อนตัดจากสวน สำหรับโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ต้องแจ้งด่านตรวจพืช และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เข้าตรวจก่อนการตรวจปิดตู้ของด่าน ย้ำหากพบการกระทำผิด ฝ่าฝืน จงใจ ค้าขายทุเรียนอ่อน มีโทษตามกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภคนายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผอ.สวพ. 6 กล่าวว่า สวพ.6 ได้มีการประชุมเตรียมการกับส่วนราชการอื่น/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้เกษตรกร ตรวจสอบเอกสาร GAP ทุเรียนของตนเองก่อนฤดูกาลส่งออก ผ่านช่องทาง Web page สวพ.6, Line กลุ่มเกษตรกร สมาคมผู้ผลิตทุเรียน สร้างการรับรู้เกษตรกรในการรับรองสำเนาเอกสาร GAP สำหรับจำหน่ายทุเรียนแก่ผู้รับซื้อ นอกจากนี้ยังกำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อม “กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: หลักปฏิบัติในการตรวจ และรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ (มกษ 9070-2566) ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551” ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567″

1370672
กรมวิชาการเกษตรเตรียมพร้อมรับมือฤดูกาลส่งออกทุเรียน2567

ในส่วน แปลงทุเรียนภาคคะวันออกมีพื้นที่ให้ผลผลิต 424,772 ไร่ โดยในส่วนของแปลงทุเรียนที่ขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานศุลการกรของจีน (GACC) จำนวน 30,809 แปลง พื้นที่ 393,459 ไร่ หรือคิดเป็น 92% ของพื้นที่ให้ผลผลิต  สวพ.6 ได้จัดหน่วยบริการ GAP เคลื่อนที่ และร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สำหรับบริการเกษตรกรในการขึ้นทะเบียน GAP เพื่อลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร รับสมัคร ต่ออายุ แก้ไข ตรวจสอบ ข้อสงสัยด้านการตรวจรับรอง GAP แก่เกษตรกรในพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่สำคัญ มือตัดทุเรียน ต้องย้ำให้เข้าสู่กระบวนการของสำนักงานเกษตรจังหวัดที่รับผิดชอบ ในการขึ้นทะเบียน นักคัด นักตัดทุเรียน ในส่วนของล้ง กรมวิชาการเกษตรได้แยกสีล้ง เป็นสีเขียว เหลือง แดง และวางแผนในการเข้าตรวจตามประเภทที่ได้จัดเกรดไว้ ดังนั้นของเชิญทุกล้งปฏิบัติตามแนวทางที่กรมกำหนดเพื่อให้เป็นสีเขียว ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาชื่อเสียงของล้งแต่ละแห่งด้วย

1437932
กรมวิชาการเกษตรเตรียมพร้อมรับมือฤดูกาลส่งออกทุเรียน2567

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเสริมว่า กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำแผนการดำเนินการบริหารจัดการทุเรียนส่งออกไปจีนของภาคตะวันออกฤดูกาลส่งออกปี พ.ศ.2567 ประกอบด้วย คำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ เป็นผู้จัดการพื้นที่ตรวจผลทุเรียนสด (Durian Inspection Zoning: DIZ) ตลอดฤดูกาลส่งออกปี 2567 โดยได้เพิ่มผู้จัดการฯ ของพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ศรีสะเกษ กาญจนบุรี และยะลา เพื่อรองรับการส่งออกทุเรียนจากแหล่งผลิตในพื้นที่ใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นนายตรวจพืชสำหรับทุเรียน ซึ่งระดมกำลังจากด่านตรวจพืชทั่วประเทศ เพื่อรองรับการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการส่งออก

256307

กรมวิชาการเกษตรกำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติงานร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จังหวัด ระยอง จันทบุรี ตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบคุณภาพ รับรองสุขอนามัยพืช ตามเงื่อนไขการส่งออกตามพิธีสาร ไทย-จีน  และจะมีการนำร่องใช้ application ตรวจสอบปริมาณผลผลิตทุเรียนจากแปลง GAP ของเกษตรกร เชื่อมโยงกับระบบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-phyto ก่อนจะเปิดใช้เต็มระบบต่อไปในอนาคต ซึ่งจะช่วยตรวจสอบย้อนกลับป้องกันปัญหาการสวมสิทธิ์ใช้ใบรับรอง GAP ได้อย่างยั่งยืน ร่วมกับทีมพญานาคราช และหน่วยงานความมั่นคง

256308
LINE P25670131 091213216
LINE P25670131 091835858
LINE P25670131 092031352

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า