กรมการข้าวร่วมมือภาคเอกชนมุ่งนำเทคโนโลยีสนับสนุนสินค้าข้าวทั้งระบบ เพิ่มรายได้แก่ชาวนาไทย

S 5816324
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 กรมการข้าว จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การจัดทำและรวบรวมข้อมูลตลาดสินค้าข้าว ร่วมกับบริษัท ดิจิตอล อีร่า กรุ๊ป จำกัด โดยในส่วนของกรมการข้าว นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ และนายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นพยาน ในส่วนของบริษัท ดิจิตอล อีร่า กรุ๊ป จำกัด นางสาวธานัท โคจรานนท์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ลงนาม และนายภาคภูมิ แสงวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี เป็นพยานของบริษัท ดิจิตอล อีร่า กรุ๊ป จำกัด

S 5816326
S 5816328ตตตต

พร้อมทั้งยังมีหน่วยงานนอกสังกัดกรมการข้าวและภาคเอกชน ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตลาดเกษตรเชิงพาณิชย์เพื่อการส่งออก ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเกษตร ร้านอาหาร และตัวแทนวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ครั้งนี้ ซึ่งเป็นผู้ให้ความสนใจและสนับสนุนการดำเนินงานของการจัดทำและรวบรวมข้อมูลตลาดสินค้าข้าว ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว

S 5816327

อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้สามารถนำข้อมูลตลาดสินค้าข้าวในปัจจุบัน และข้อมูลแนวโน้มตลาดสินค้าข้าวในอนาคตมากำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการในการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สินค้าข้าวของเกษตรกรให้ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าข้าวได้อย่างเหมาะสม

“รวมทั้งช่วยเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น เพิ่มความเชื่อมั่นและความโปร่งใสให้ผู้ซื้อได้ทราบข้อมูลตลอดกระบวนการผลิตสินค้าข้าว ผ่านการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยสนับสนุนห่วงโซ่คุณค่าของตลาดสินค้าข้าวทั้งระบบ เช่น แอปพลิเคชัน (Application) บล็อกเชน(Blockchain) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ซึ่งจะช่วยยกระดับ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทย ตลอดจนสามารถนำข้อมูลตลาดหรือแหล่งรับซื้อสินค้าข้าว มาประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรทำการผลิตสินค้าข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาดและทำการวิเคราะห์วางแผนจัดการข้อมูลด้านการตลาดสินค้าข้าวต่อไป”

S 5816329