จีนชม 4 ล้งไทยคุมเข้มศัตรูพืช-โควิดผ่านตรวจประเมิน

กรมวิชาการเกษตร แจกข่าวดีจีนชื่นชม 4 ล้งไทยส่งออกมะพร้าว ทุเรียน ลำไย ปฏิบัติตามคำแนะนำมาตรการป้องกันศัตรูพืชและเชื้อโควิด มติเอกฉันท์ให้ผ่านการตรวจประเมิน อธิบดีเน้นย้ำสวนและล้งต้องให้ความสำคัญป้องกันทั้งศัตรูพืชและเชื้อโควิด สร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทยมีคุณภาพและปลอดภัย

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แจ้งข่าวดีจากกรณีที่จีนได้ขอตรวจประเมินโรงคัดบรรจุและสวนผลไม้ของไทยผ่านระบบวีดีโอคอนฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยเน้นการตรวจประเมินด้านการควบคุมศัตรูพืชและการดำเนินงานของผู้ประกอบการตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC ) ได้ตรวจประเมินโรงคัดบรรจุจำนวน 4 โรง 3 พืช ได้แก่ โรงคัดบรรจุผลิตภัณฑ์มะพร้าวจำนวน 2 โรงคัดบรรจุ ณ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โรงคัดบรรจุผลิตภัณฑ์ทุเรียน ณ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และโรงคัดบรรจุผลิตภัณฑ์ ลำไย ณ ตำบลหนวงยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
ทั้งนี้ ทางฝ่ายจีนได้แจ้งผลการตรวจโรงคัดบรรจุจำนวน 4 โรงดังกล่าวให้ทราบแล้วว่า ผ่านการตรวจประเมินทั้งหมด

เนื่องจากพบว่าฝ่ายไทยได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ฝ่ายจีนได้ให้ไว้ในครั้งที่แล้ว พร้อมกับขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่อำนวยความสะดวกในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ซึ่งการตรวจประเมินดังกล่าวจีนมีมาตรการที่เข้มงวดโดยให้ความสำคัญต่อการควบคุมแมลงศัตรูพืชและการป้องกันการปนเปื้อนของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างมาก

DOA 01 1


“อย่างไรก็ตาม แม้การตรวจประเมินโรงคัดบรรจุทั้ง 4 โรงในครั้งนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีและจีนยังได้แสดงความชื่นชมต่อผลการปฏิบัติงานที่ได้นำแนะนำของจีนมาปรับปรุงจนทำให้ผลการตรวจประเมินเป็นที่น่าพอใจก็ตาม แต่กรมวิชาการเกษตรขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญและอย่าได้ละเลยต่อการป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ให้ปนเปื้อนไปกับสินค้าที่จะส่งออกในทุกขั้นตอนโดยให้ยึดตามแนวปฏิบัติของ FAO และ WHO เพราะในสถานการณ์ขณะนี้จีนได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวและกำหนดมาตรการป้องกันอย่างสูงสุด” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว