อธิบดีกรมการข้าว เร่งผลักดันโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตให้ชาวนาผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมโครงการสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง) โดยมี นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว นายอานนท์ นนทรี รองอธิบดีกรมการข้าว นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมการข้าว อตก. และ ธกส. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว

messageImage 1711019528475%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%88

สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนา อีกทั้งใหเ้กษตรกรผู้ปลูกข้าวมีกำลังใจในการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และยกระดับคุณภาพข้าวให้สนองความต้องการของตลาด ตลอดจนเพอื่ บรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้

อธิบดี
messageImage 1711019572965ข้าว