กรมการข้าว เตรียมปลูกข้าวในแปลงนาศิลปะ 77 ไร่ ทั่ว ปท.เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ภาพกข1
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว

       

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมานฉันท์สามัคคี ของหน่วยงาน บุคลากรภาครัฐ และประชาชน โดยจะจัดให้มีการปลูกข้าวในแปลงนาศิลปะ จำนวน 77 ไร่ แบ่งเป็นแปลงนาศิลปะ จำนวน 72 ไร่ และแปลงน้อมนำตามแนวพระราชดำริ จำนวน 5 ไร่ ในพื้นที่แปลงนาสาธิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายในกองประสานงานโครงการพระราชดำริ แปลงนาศูนย์วิจัยข้าว 9 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และแปลงนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 2 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง

ภาพกข3

        

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ภายในแปลงนาจะมีการนำพันธุ์ข้าวมาปลูก อาทิ กข6 กข91 เป็นต้น โดยเมื่อออกผลผลิตแล้ว จะดำเนินการเก็บเกี่ยวและนำไปแจกจ่ายให้ชาวนาต่อไปเพื่อให้พี่น้องชาวนาได้มี
เมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้การเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป

ภาพกข2
ภาพกข4