เปิดตัว มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ กวก. สุราษฎร์ธานี1 กรมวิชาการเกษตร การันตี กะทิทุกผล ให้ผลผลิตสูง อายุการเก็บเกี่ยวสั้น

01. อธก
นายรพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นายรพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  ปัจจุบันการขยายตัวของตลาดมะพร้าวกะทิมีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ ทำให้มีราคาสูงถึง 150-250 บาทต่อผล  รวมทั้งมีการนำไปใช้ใน อุตสาหกรรมอื่น เช่น เครื่องสำอาง ฟิล์มห่ออาหาร อุตสาหกรรมยา และอาหารเสริม เป็นต้น ผลผลิตมะพร้าวกะทิ จึงไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด  และมีข้อจำกัดในการขยายพันธุ์มะพร้าวกะทิซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเพิ่มพื้นที่การผลิตให้เพียงพอต่ออุตสาหกรรม คณะนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรจึงได้วิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ ที่ให้ผลผลิตเป็นมะพร้าวกะทิทุกผลและให้ผลผลิตสูง  เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดมะพร้าวกะทิ 

04มะพร้าว

นางสาวปริญดา หรูนหีม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง (ศวพ.ระนอง)  กรมวิชาการเกษตร  หัวหน้าทีมวิจัย  กล่าวว่า ในธรรมชาติมะพร้าว 1,000 ลูก จะพบมะพร้าวกะทิเพียง 1-3 ลูกเท่านั้น หรือไม่เกิน 0.3 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากพันธุกรรรมที่ควบคุมการเกิดเนื้อกะทิเป็นลักษณะด้อย และสูญเสียความสามารถในการงอกด้วยวิธีปกติ จึงต้องขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงคัพภะ ดังนั้นจึงได้ทำการวิจัยปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ที่สามารถให้ผลเป็นกะทิทุกผล มีผลผลิตสูง ออกจั่นและเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกเร็ว รองรับความต้องการของผู้บริโภคและอุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 

06มะ

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ในปี 2540-2549 ได้ปลูกคัดเลือกลูกผสม มะพร้าวน้ำหอม X มะพร้าวกะทิ 120 ต้น โดยคัดต้นแม่ที่ให้ผลผลิตมากกว่า 100 ผล/ต้น/ปี และมีผลเป็นกะทิมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ไว้ 45 ต้น และ คัดเลือกต้นแม่ที่ขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเลี้ยงคัพภะ ไว้ 31 ต้น ขยายพันธุ์มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ รหัส NHK-C1 ได้ 96 ต้นปี 2549-2556 ปลูกมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ รหัส NHK-C1 NHK-C1 จำนวน 96 ต้น ในแปลงควบคุมแยกห่างจากมะพร้าวอื่น  เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของละอองเกสร  คัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่ให้ผลเป็นกะทิทุกผลและมีจำนวนมากกว่า 100 ผล/ต้น/ปี น้ำหนักของผลมากกว่า 2,000 กรัม ไว้จำนวน 52 ต้น และคัดเลือกต้นแม่ที่ขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเลี้ยงคัพภะไว้ 41 ต้น จากนั้นจึงทำการขยายพันธุ์มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้รหัส NHK-C2 ได้ 121 ต้น

02มะ

2556-2565 ปลูกมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้รหัส NHK-C2 NHK-C2 จำนวน 121 ต้น เพื่อประเมินลักษณะประจำพันธุ์ ผลผลิต และวิเคราะห์ยีนบ่งบอกความเป็นมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ พบว่า ทั้งหมดมีต้นเป็นมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้และให้ผลเป็นกะทิทุกผล  อายุเริ่มออกจั่นและเก็บเกี่ยวสั้น  รวมทั้งให้ผลผลิตสูง จึงเสนอขอรับรองพันธุ์ในปี 2566 ใช้ชื่อพันธุ์ว่า “มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ พันธุ์ กวก. สุราษฎร์ธานี 1”

07มะ

มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ พันธุ์ กวก. สุราษฎร์ธานี 1 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตทุกผลเป็นมะพร้าวกะทิ อายุ 8 ปีขึ้นไปให้ผลผลิตมากกว่า 100 ผล/ต้น/ปี หรือมากกว่า 2,200 ผล/ไร่/ปี   น้ำหนักผล 2,032 กรัม (มีขนาดกลาง-ใหญ่)  เริ่มออกจั่นครึ่งหนึ่งเมื่ออายุ 3 ปี 6 เดือน และทุกต้นเมื่ออายุ 3 ปี 9 เดือน  และเริ่มเก็บเกี่ยวครึ่งหนึ่งเมื่ออายุ 4 ปี 8 เดือน และทุกต้นเมื่ออายุ 4 ปี 11 เดือน  มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เส้นใยอาหารสูง 7.24 กรัม/100 กรัม และ ไขมันต่ำ 5.78 กรัม/100 กรัม

05 1

มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ พันธุ์ กวก. สุราษฎร์ธานี 1 ใช้ระยะเวลาในการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ประมาณ 26 ปี เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคและอุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร  ความพร้อมของพันธุ์ ต้นและแปลงแม่พันธุ์มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ที่สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างน้อยปีละ 1,500 ต้น รองรับพื้นที่ ได้ประมาณ 70 ไร่/ปี  สอบถามรายละเอียดเรื่องพันธุ์เพิ่มเติมได้ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร  โทรศัพท์ 0-7755-6073  และสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี  อ.ท่าชนะ  จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7738-1963 “นางสาวปริญดา กล่าว

03มะ
09
08 1
10