ทุเรียน GI น้องใหม่ “หมอนทองระยอง “

412096350 686484180285320 7636546369755508313 n
ทุเรียนหมอนทองระยอง

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียนหมอนทองระยองทะเบียนเลขที่ สช 67100222 มีเนื้อหาว่า

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียนหมอนทองระยอง คำขอเลขที่ 62100224 ทะเบียนเลขที่ สช 67100222 ซึ่งมีรายการทางทะเบียนตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 30 กันยายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
(นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

S 6397976

รายละเอียดมีดังนี้

ทะเบียน1
GIregistration222 page 0003
GIregistration222 page 0004
GIregistration222 page 0005