กรมส่งเสริมการเกษตร เข้ม “ตรวจก่อนตัด” รักษามาตรฐานทุเรียนไทย

กรมส่งเสริมการเกษตรออกมาตรการควบคุมเข้มการเก็บเกี่ยวทุเรียนในภาคตะวันออก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสำหรับการบริโภคในประเทศและการส่งออก

220286 683x1024 1
นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นในการสร้างรายได้ให้เกษตรกร ยึดหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เน้นการส่งเสริมการทำอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ เช่นเดียวกับการส่งเสริมการปลูกทุเรียนคุณภาพให้แก่เกษตรกรในเขตภาคตะวันออก

224117 0 1024x768 1

สำหรับทุเรียนนั้น ถือเป็นผลไม้ที่มีสัดส่วนการส่งออกสูงสุด โดยมีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากปัจจัยความต้องการบริโภคทุเรียนในตลาดจีนที่มีมากขึ้น และปริมาณผลผลิตทุเรียนในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามพื้นที่เพาะปลูก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ได้แก่ การขยายช่องทางการขาย และการเพิ่มช่องทางขนส่งทางรางผ่านรถไฟความเร็วสูงจีน – สปป.ลาว ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความสะดวกในการขนส่งได้มากขึ้น จากปริมาณความต้องการทุเรียนส่งผลให้เกษตรกร นอกจากจะผลิตทุเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแล้ว ยังต้องรักษาคุณภาพมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดให้ก่อนวันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิต ปี 2567 ขอความร่วมมือให้เกษตรกรและมือตัดทุเรียนต้องเก็บตัวอย่างทุเรียนที่ไม่มีร่องรอยการเปิดกรีด จำนวน 1 ผล นำมาตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน ณ จุดบริการตรวจก่อนตัดที่กำหนดไว้ ก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 3 วัน

224115 0 2 1024x768 1

สำหรับผลการดำเนินงานตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนภาคตะวันออก ระหว่างวันที่  1 – 31 มีนาคม 2567 ณ จุดให้บริการตรวจก่อนตัดทั้ง 28 จุด ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และจังหวัดตราด พบว่า มีเกษตรกรนำตัวอย่างทุเรียนมารับบริการ 2,022 ราย 2,526 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 1,890 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 596 ตัวอย่าง สำหรับตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์เจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนตัวอย่างที่ส่งตรวจให้เกษตรกรหรือผู้ส่งตรวจ กรณีตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะออกเป็นหนังสือระบุตัวเลขเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งปัจจุบันให้ แล้วให้นำตัวอย่างมาตรวจซ้ำใหม่อีกครั้ง

224114 0 768x1024 1

ด้านผู้ประกอบการ/ล้ง กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอความร่วมมือสื่อสารกับเกษตรกรและมือตัดทุเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการตรวจก่อนตัดอย่างเคร่งครัด และทุกครั้งที่รับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรหรือมือตัด ต้องขอดูหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนด้วยทุกครั้ง เช่นเดียวกับแผงรับซื้อทุเรียนในตลาดค้าส่งก็ต้องขอหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนจากผู้ที่นำทุเรียนมาขาย เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพที่มาตรวจแผงรับซื้อ

224116 0 1 1024x768 1

สำหรับการกำหนดระดับความแก่ของทุเรียน ด้วยการวิเคราะห์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน ใช้เกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร ทุเรียน (มกษ.3-2556) โดยทุเรียนพันธุ์กระดุมมีน้ำหนักเนื้อแห้งขั้นต่ำ 27%  พันธุ์ชะนี มีน้ำหนักเนื้อแห้งขั้นต่ำ 30%  พันธุ์พวงมณี มีน้ำหนักเนื้อแห้งขั้นต่ำ 30% และพันธุ์หมอนทอง มีน้ำหนักเนื้อแห้งขั้นต่ำ 32% ถ้าเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนต่ำกว่านี้ถือเป็นทุเรียนด้อยคุณภาพ

224112 0 1024x768 1

ทั้งนี้ ฤดูกาลผลิตปี 2567 ได้กำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก โดยพันธุ์กระดุม วันที่ 15 เมษายน 2567 ส่วนพันธุ์ชะนีและพันธุ์พวงมณี วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 และพันธุ์หมอนทองวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

224113 0 1024x768 1