มกอช. ขานรับข้อสั่งการ รมว.ธรรมนัส ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทุเรียนของไทย มุ่งเป้าการส่งออกมูลค่ากว่าแสนล้านบาทในปี 2567

ภาพมกอช6
ภาพมกอช1

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ได้มีนโยบายขับเคลื่อนภาคการเกษตร โดยเกษตรกรต้องกินดี อยู่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นสามเท่าภายใน 4 ปี และพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และประเทศไทยอย่างมหาศาล ดังนั้นการกำกับดูแลผลไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง หากผลไม้ไม่มีคุณภาพและมาตรฐานย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้มีนโยบายในการควบคุมคุณภาพผลไม้ตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพผลผลิตในโรงคัดบรรจุเพื่อการส่งออก ได้กระทรวงเกษตรฯ โดย มกอช. จึงได้กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรหลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ (มกษ. 9070-2566) ซึ่งประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 และต่อมาประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ช่วงต้นปี 2568 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ได้สั่งการ มกอช. กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการโรงรวบรวมและโรงบรรจุทุเรียนต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับและได้รับรองมาตรฐาน

         

ภาพมกอช7

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและผู้ผลิตเข้าสู่มาตรฐานบังคับเรื่องหลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ (มกษ. 9070-2566) ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2567 ณ โรงแรมบลูแรบบิท จังหวัดจันทบุรี โดยบูรณาการร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก และสำนักงานที่ปรึกษาเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง ร่วมให้ข้อมูลและชี้แจงกับผู้ประกอบการ เกษตรกร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการเสวนาเรื่องทิศทางการผลิตและการส่งออกทุเรียนไทยในปัจจุบันและอนาคต

ภาพมกอช5

มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร หลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ (มกษ. 9070-2566) ขั้นตอนการส่งออกทุเรียนไทยไปต่างประเทศ ขบวนการควบคุมกำกับดูแลตามมาตรฐานบังคับ อีกทั้ง การจัดคลีนิกให้คำปรึกษาจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน (CB) พบผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุทุเรียนในเรื่องการขอการรับรอง รวมถึงกำหนดแผนที่จะจัดอบรมให้ความรู้  ความเข้าใจ ไปยังผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2567 อีกด้วย

ภาพมกอช8
ภาพมกอช9