สภาเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมปลูกอินทผาลัม สายพันธุ์ไทย KJ-กาฬสินธุ์

อินทผาลัมสายพันธุ์ไทย KJ-กาฬสินธุ์ ให้ผลผลิตรุ่นแรก ที่อำเภอสหัสขันธ์ รสชาติหวานกรอบอร่อย เทียบเท่าสายพันธุ์ต่างประเทศ

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ นักวิจัยพัฒนาอินทผาลัมสายพันธุ์ไทย KJ-KALASIN ได้เชิญผู้บริโภคอินทผาลัมจากจังหวัดนครราชสีมา มาทดลองชิมรสชาติ อินทผาลัมสายพันธุ์ไทย KJ-KALASIN รุ่นแรก ของ วิสาหกิจชุมชนกรีนฟาร์มเมอร์กาฬสินธุ์ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธู จ.กาฬสินธุ์ เพื่อประเมินผลรสชาติ และความพึงพอใจของผู้บริโภค เปรียบเทียบกับ พันธุ์กินสดจากต่างประเทศ ผลการทดลองพบว่า ผู้บริโภคชื่นชอบรสชาติ ที่มีความหวานมากกว่าอินทผาลัมกินสดฯพันธุ์ต่างประเทศ อีกทั้งให้ความกรอบดีกว่า จึงให้ระดับคะแนนค่าประเมินความพึงพอใจสูงกว่า สายพันธุ์กินสดพันธุ์ต่างประเทศที่เคยซื้อมารับประทานทุกปีที่ผ่านมา

117266

ดร.นิรุจน์ อุทธา เปิดเผยว่า อินทผาลัมสายพันธุ์ไทย KJ-KALASIN F3 ต้นนี้ เพาะด้วยเมล็ด อายุ 4 ปี ให้ผลผลิตเป็นรุ่นแรก ถือเป็นผลงานการวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจทางเลือก ตามพันธกิจข้อ10 ของยุทธศาสตร์พัฒนากาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ หรือ Kalasin Smart Green City โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กับวิสาหกิจชุมชนกรีนฟาร์มเมอร์กาฬสินธุ์ จนประสบผลสำเร็จ ถือเป็นอินทผาลัมสายพันธุ์ไทย ที่มีคุณภาพเทียบเท่าสายพันธุ์ต่างประเทศ เริ่มให้ผลผลิตครั้งแรกเมื่อปี 2564 สำหรับต้นนี้เป็นผลผลิตรุ่นแรก

117278

ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ หรือ Organic Farming บนพื้นที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ ภูเขาที่ค้นพบซากไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี ลักษณะดินเป็นดินปนหินลูกรัง จึงทำให้ผลอินทผาลัมมีรสชาติดีกว่าพื้นที่อื่นๆ ผลการทดสอบความหวานในปี 2564 พบว่ามีค่าความหวานสูงถึง 25 องศาบริกซ์ ถือว่ามีรสชาติหวานกว่า เมื่อเทียบกับสายพันธุ์กินสดพันธุ์อื่นๆ ปัจจุบันอินทผาลัมไทย KJ-KALASIN ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในปี 2565 ขั้นตอนต่อไป จะคัดเลือกต้นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีที่สุด นำเสนอข้อมูลและผลผลิต ต่อหน่วยงานภาคราการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือรัฐบาล เพื่อพิจารณานำไปขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือ Tissue Culture เพื่อส่งเสริมการปลูกอินทผาลัมสายพันธุ์ไทย KJ-KALASIN เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกให้เกษตรกร อีกทั้งขึ้นทะเบียนเป็นพืชตัวใหม่ ตาม พรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ในอนาคต

117260

สอบถามรายละเอียดการวิจัยพัฒนาอินทผาลัมสายพันธุ์ไทย KJ-KALASIN ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043 – 816759 ในวันเวลาราชการ