CPF จับมือ FIT เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเกษตรกร “ปลูกข้าวโพด” ช่วยลดคาร์บอน

CPF ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ในเครือซีพี หรือ FIT เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สนับสนุนเกษตรกรเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดดีตรงตามตลาดได้ราคาดี เข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัย ปลูกโดยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ลดการปล่อยคาร์บอนจากการเพาะปลูกและไม่เผาหลังเก็บเกี่ยว

นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ กล่าวว่า ปีนี้ บริษัทฯ เดินหน้าจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกข้าวโพดสำคัญของประเทศ อาทิ นครราชสีมา อุทัยธานีและพิษณุโลก ภายใต้ โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” สนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดบนพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ได้มีความรู้และความเข้าใจการเพาะปลูกที่ดีและมีความรับผิดชอบ เข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม ในปีนี้มุ่งพัฒนาการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดเพื่อขายได้ราคาดี พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยลดค่าใช้จ่าย การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะปลูก

294322944 406406351519990 383904454346870163 n
ปลูกข้าวโพดลดคาร์บอน

“การอบรม นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตแล้ว ยังเข้าใจแนวทางการเพาะปลูกที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่การไถพรวนเตรียมดิน การลดการใช้ปุ๋ยเคมี การไถกลบเศษซากทดแทนการเผาหลังเก็บเกี่ยว และการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของดินด้วย” นายวรพจน์ กล่าว

เกษตรกรที่เข้าอบรมได้ความรู้การวางแผนการปลูกที่เหมาะสมเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตคุณภาพ ลดการสูญเสียจากสภาพอากาศแปรปรวน โดยบริษัทฯ ช่วยวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินให้กับเกษตรกรฟรี เพื่อนำไปสู่การใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม ความร่วมมือกับทรูดิจิทัล นำโดรนพ่นยาให้บริการเกษตรกร เพื่อสัมผัสกับเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัย ช่วยบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และในช่วงการเก็บเกี่ยว บริษัทฯ จะเปิดจุดรับซื้อผลผลิตที่ใกล้แหล่งเพาะปลูกของเกษตรกร เพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายตรงกับโรงงาน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าขนส่งผลผลิตให้เกษตรกรอีกด้วย

ด้าน นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก CPF กล่าวว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นรากฐานของความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ และเป็น 1 ในวัตถุดิบการเกษตรหลักของบริษัทฯ ที่มีความเสี่ยงต่อประเด็นการบุกรุกพื้นที่ป่า บริษัทฯได้ร่วมกับกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ กำหนดการรับซื้อตามแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” โดยพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Corn Traceability) ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อให้มั่นใจว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ได้มาจากแหล่งที่บุกรุกหรือตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งใน 2564 ที่ผ่านมา CPF จัดซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านการตรวจสอบย้อนกลับมีเอกสารสิทธิถูกต้อง ไม่ได้มาจากแหล่งปลูกที่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ได้ทั้งหมด 100%

“โครงการเกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน สร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เกษตรกรผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพ จำหน่ายตรงให้กับผู้ใช้ที่มีระบบการซื้อโปร่งใสในราคาขายผลผลิตที่เป็นธรรม และเกษตรกรได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น” นายเรวัติ กล่าว CPF โดยโรงงานอาหารสัตว์ ยังนำเทคโนโลยีบล็อกเชน ช่วยยกระดับการจัดการข้อมูลให้เชื่อมต่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและลูกค้าว่า บริษัทฯ ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแหล่งปลูกที่รับผิดชอบ ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า ไม่เผาหลังเก็บเกี่ยว”

นอกจากนี้ CPF ยังขยายการตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปยังกิจการต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ จีน อินเดีย และเวียดนาม อีกด้วย