เช็กด่วน พาณิชย์ เคาะจ่าย”ส่วนต่างประกันรายได้ข้าว” งวดที่ 29.. “ข้าวเปลือกเหนียว” รับชดเชยสูงสุด

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว” เปิดเผยว่า วันที่ 29 เม.ย.2565 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65” รอบที่ 1 งวดที่ 29 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 22-28 เม.ย.2565 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว โดยการจ่ายส่วนต่างน้อยลง เพราะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น

ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ต้องจ่ายชดเชยแล้ว เพราะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวและข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ก็ไม่ต้องจ่ายชดเชย เนื่องจากราคาสูงกว่าราคาเป้าหมายประกันรายได้

ทั้งนี้ “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว” ปี2564/65 กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรมาจนถึงงวดที่ 29 จากทั้งหมด 33 งวด จึงเหลือเพียง 4 งวดก็จะหมดโครงการ

84AgyGTYbmhh2YktdN5A

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว” ได้อนุมัติ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 29

โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 22-28 เมษายน จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว แต่การจ่ายส่วนต่างน้อยลงจากงวดก่อน หลังราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและงวดจ่ายในส่วนของข้าวหอมมะลิ เนื่องจากสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 29 เป็นดังนี้

-ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูกาล

-ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 12,511.32 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,488.66 บาท

-ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,161.95 บาทต่อตัน ไม่ชดเชยส่วนต่างเพราะราคาสูงเกินกว่าราคาเป้าหมาย

-ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,937.23 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 10,62.23 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 9,910.86 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,089.14 บาท

โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกเหนียว 33,426.24 บาท ตามด้วยข้าวเปลือกเจ้า 31,883.1 ข้าวเปลือกหอมนอกพื้นที่ 23,818.88 บาท ส่วนข้าวปทุมธานีไม่ชดเชยส่วนต่างเพราะราคาสูงเกินกว่าราคาเป้าหมาย และข้าวหอมมะลิไม่ได้รับชดเชยเพราะหมดฤดูเก็บเกี่ยว