กรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาคุณภาพข้าวไทย จัดประกวดข้าวหอมมะลิแท้ของไทยและข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี 

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิไทยระดับประเทศ ได้พิจารณาข้าวหอมมะลิของเกษตรกรที่เข้าประกวด ซึ่งเพาะปลูกในปี 2564/65 พื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือ 3 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา) ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งกรมการค้าภายในได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 40 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรที่มุ่งมั่นตั้งใจผลิตข้าวหอมมะลิไทยที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในความนุ่ม หอม และรสชาติอร่อยเลิศ

D261E1F0 1852 4BA6 8E80 CC69207C0525

โดยในปีนี้มีเกษตรกรสนใจส่งตัวอย่างข้าวเข้าร่วมประกวดมากถึง 625 ราย จากทั่วประเทศ โดยการตัดสินแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล และสถาบันเกษตรกร ซึ่งในการประกวดจะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อส่งตัวอย่างข้าวที่โดดเด่นที่สุดในแต่ละจังหวัดเข้ามาประกวดในระดับประเทศในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 94 ราย ใน 15 จังหวัด

166B2B3A C0E5 47BC B486 7276ED0989E9

คณะกรรมการประกวดระดับประเทศ ได้ส่งตัวอย่างข้าวให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐ(กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และเอกชน(ผู้ส่งออก โรงสี ผู้ประกอบการข้าวถุง)จะดูลักษณะทางกายภาพ ความหอม และหุงชิมรสชาติ เพื่อคัดตัวอย่างข้าวที่มีความโดดเด่นที่สุด โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่ารวม 625,000 บาท พร้อมโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้ยังได้จัดการประกวดข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นข้าวที่ผลิตและจำหน่ายโดยใช้เครื่องหมายการค้าของโรงสีท้องถิ่น เพื่อพัฒนากระบวนการสีข้าวสารให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยปีนี้ได้เพิ่มการประกวดประเภทโรงสีกลุ่มเกษตรกรเป็นปีแรกด้วย โดยมีโรงสีทั่วประเทศส่งตัวอย่างข้าวสารบรรจุถุงทั้งประเภทข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไทย ข้าวพื้นนุ่ม ข้าวพื้นแข็ง และข้าวเหนียวเมล็ดยาว เข้าประกวดทั้งหมด 113 ตัวอย่าง โดยคณะกรรมการประกวดจะดูลักษณะกายภาพและหุงต้มชิมรสชาติเพื่อคัดตัวอย่างข้าวที่ดีที่สุด           

โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกวดในปีนี้ พบว่า ตัวอย่างข้าวที่ผ่านเข้ารอบมาถึงรอบตัดสินในระดับประเทศต่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน แสดงให้เห็นได้ว่าเกษตรกรได้มีการพัฒนาคุณภาพการเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง 

2B3C1B69 167B 479C 8060 F2550C609676

ซึ่งนอกจากเกษตรกรผู้ชนะจะได้รับรางวัลแล้ว กรมฯ จะได้มีการต่อยอดโดยจัดหาช่องทางการจำหน่ายให้เพิ่มขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้โรงสีจัดทำระบบมาตรฐานสุขอนามัย GHP และ HACCP เพื่อยกระดับการผลิตข้าวของไทยให้ได้คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล สอดคล้องตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพ ข้าวไทยไห้ตรงต่อความต้องการของตลาดในและต่างประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2563 – 2567 ทั้งนี้ กรมฯ จะได้จัดงานพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดดังกล่าวต่อไป