เรื่องที่ “ล้ง” และ “ผู้ส่งออก” ผลไม้ไปประเทศจีน “ต้องรู้” 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องมาตรการควบคุม ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงคัดบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน  ดังนี้

 • ให้โรงคัดบรรจุผลไม้ควบคุม คัดกรอง ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ปฏิบัติงานตามระยะเวลาความถี่ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อ.) เป็นผู้กำหนดและจัดเก็บบันทึกการตรวจไว้เป็นหลักฐาน
 • ให้โรงคัดบรรจุผลไม้จัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฉีดวัคซีนและจัดเก็บบันทึกการตรวจไว้เป็นหลักฐาน
 • ให้โรงคัดบรรจุผลไม้จัดทำมาตรการเข้า – ออกพื้นที่ผลิต โดยมีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิผู้ปฏิบัติงานอุปกรณ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ เช่น อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาดมีอ ยาฆ่าเชื้อ และจัดเก็บบันทึกการตรวจไว้เป็นหลักฐาน
 • ให้โรงคัดบรรจุผลไม้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับมาตรการควบคุม ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 ที่หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนจัดขึ้น พร้อมหลักฐานการเข้าร่วมอบรม
 • ให้โรงคัดบรรจุผลไม้จัดให้มีผู้ควบคุมสุขอนามัยสำหรับโรงงาน
 • ให้โรงคัดบรรจุผลไม้มีการทำความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกก่อนการผลิตด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
 • ให้โรงคัดบรรจุผลไม้จัดให้มีระยะห่างในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1-2 เมตร หรือตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
 • ให้โรงคัดบรรจุผลไม้จัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันเชื้อให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานเช่น ถุงมือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หมวกคลุมผม น้ำยาฆ่าเชื้อ
 • ให้โรงคัดบรรจุผลไม้จัดทำมาตรการและดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนรับสินค้าและที่บรรจุภัณฑ์สินค้าก่อนนำขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งการทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตู้ตอนเทนเนอร์ก่อนและหลังบรรจุสินค้า
 • ให้โรงคัดบรรจุให้ความร่วมมือในการสุมตรวจการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บนผลผลิตบรรจุภัณฑ์ รถขนส่งและจุดเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในโรงคัดบรรจุตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้ความเห็น
 • ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ บันทึกมาตรการความปลอดภัยในโรงคัดบรรจุ (Covid free setting) ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
B7959B61 8BC3 4020 A9E8 7886431325E8
A90304E8 FA9E 4C94 A71F 3602DBA3CD15

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการไม่ดำเนินการ ให้แจ้งโรงคัดบรรจุผลไม้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องก่อน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้ยื่นคำขอเพื่อประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชได้

เมื่อประเทศปลายทาง แจ้งการตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพืช บรรจุภัณฑ์ หรือตู้คอนเทนเนอร์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งโรงคัดบรรจุผลไม้ เพื่อเข้มงวด กวดขัน

ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อที่ราชการกำหนด แก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องก่อน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้ยื่นคำขอเพื่อประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชได้

เริ่มใช้มาตรการนี้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป