ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มุ่งพัฒนาผลิตเมล็ดพันธุ์ดี สร้างรายได้ที่มั่นคง สู่ชีวิตที่ยั่งยืนของเกษตรกร

จังหวัดอำนาจเจริญประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 1,062,000 ไร่ ผลผลิต 382,320 ตัน เป็นแหล่งรายได้สำคัญของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มีหน้าที่และภารกิจด้านการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นหลัก ตลอดจนส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตข้าว ยกระดับการผลิตข้าวให้มีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตร ส่งผลในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ

ปัจจุบันศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับมอบหมายจากกรมการข้าวให้ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพแก่เกษตรกร โดยมีพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 44 กลุ่ม เกษตรกร 486 ราย พื้นที่ 5,099 ไร่

292532 1
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มุ่งพัฒนาผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

นายบดินทร์ จันทร์คำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ กล่าวว่า โครงการนี้มีกิจกรรมในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี รวมไปถึงเป็นการบริหารจัดการกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ และหากเกษตรกรคนใดสนใจเข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำ ให้องค์ความรู้ต่าง ๆ อธิบายเกี่ยวกับการจัดทำแปลง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำนา หัวใจสำคัญคือการใส่ใจในเรื่องของการตัดพันธุ์ปน หลังจากนั้นทางศูนย์ฯจะมอบเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ฯให้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูก ซึ่งในโครงการนี้เราจะให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกโดยวิธีการปักดำเท่านั้น เพราะง่ายแก่การตัดพันธุ์ปน ทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความบริสุทธิ์ของพันธุ์สูง 98% การผลิตเมล็ดพันธุ์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นการต่อยอดในเรื่องของความยั่งยืนในชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมั่นคงทางรายได้เพิ่มมากขึ้น

292528
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มุ่งพัฒนาผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

การใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพจะลดต้นทุนของเกษตรกรได้โดยตรง เนื่องจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดี จะลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ลงถึง 50% ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นถึง 10% ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐาน จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง รวมทั้งเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารของประเทศอีกด้วย

นายบดินทร์ จันทร์คำ กล่าวต่ออีกว่า ในปี 2565 นี้ การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ถึง 1,500 ตัน เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ดี และในอนาคตมุ่งหวังให้เกิดผลผลิตมากยิ่งขึ้น เพื่อผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัดอำนาจเจริญเป็นที่ลุ่ม พื้นที่มีทั้งเป็นแบบที่ราบแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงลูกคลื่นลอนชันจะอยู่ถัดจากบริเวณที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงขึ้นมา พบได้ในพื้นที่ทั่วไปของจังหวัด บางแห่งใช้สำหรับทำนา บางแห่งใช้สำหรับปลูกพืชไร่

จังหวัดอำนาจเจริญ โครงสร้างทางเศรษฐกิจขึ้นกับการเกษตรกรรม มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตร ประมาณร้อยละ 51.72 ของเนื้อที่ทั้งหมด

การทำนา พื้นที่นาถือครองมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 85.10 ของพื้นที่ถือครองทำการเกษตร

การปลูกพืชไร่ มีการปลูกพืชไร่รวมพื้นที่ประมาณ 7,825 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.65 ของพื้นที่ถือครองทำการเกษตร

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง ปอแก้ว ถั่วลิสง การอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นโรงสีข้าว และอุตสาหกรรมในครัวเรือน