นายกฯ ติดตามผลงาน “ข้าวรักษ์โลก” หนุนขับเคลื่อน BCG Model มุ่งปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน

.

วันที่ 30 พ.ย. 65 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. เป็นประธานในงาน “เกี่ยวข้าวรักษ์โลก” ณ แปลงนาบ้านเชียงคาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ตามโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model นำร่อง ระยะที่ 1 ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. – 30 พ.ย. 65 พร้อมลงเกี่ยวข้าวจากแปลงนารักษ์โลก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจร่วมกับชาวนาเชียงราย

.

317798087 515676710595065 6449507333654867543 n
ติดตามผลงาน “ข้าวรักษ์โลก”

โอกาสนี้ นายกฯ ได้แสดงความยินดีที่ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกับรัฐบาลอย่างเป็นระบบและครบวงจร ตั้งแต่ภาคการผลิต การแปรรูป การตลาด การส่งออก

.

317087073 515711527258250 6533357186054681485 n
มุ่งปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน

ยืนยันรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนโครงการฯ ต่อไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทยทุกคน ส่วนโครงการนำร่องระยะที่ 2 ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ดำเนินการอีก 60 กองทุนหมู่บ้าน ในเดือน ธ.ค. 65

.

สำหรับปัญหาแหล่งน้ำนั้น รัฐบาลมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม น้ำแล้ง ตลอดจนน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ พร้อมมีมาตรการหลักและมาตรการเสริมเพื่อรองรับ

316961300 515711687258234 2597132915360252125 n
ขับเคลื่อน BCG Model

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวตอนหนึ่งว่า “การปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน” เกิดจากการส่งเสริมโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จำนวน 20 กองทุนหมู่บ้าน โดยมอบหมายให้ทางกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่าน “โครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model” เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นผู้ผลิตข้าวคุณภาพระดับโลก

นายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model เป็นการส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ ในรูปแบบเศรษฐกิจ BCG คือ ใช้ตลาดนำการเพาะปลูกโดยประสานภาคีโรงสีว่าต้องการข้าวพันธุ์อะไร จากนั้นจึงแจ้งให้กรมการข้าวจัดหาพันธุ์ข้าวตามที่ต้องการส่งเสริมลงพื้นที่ กรมการข้าวและโรงสีจัดทำ Zoning พื้นที่การเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไม่ปนเปื้อนส่งเสริมการทำนาแบบประณีต ใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรในการเพาะปลูก เลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมียาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็น B= Biotechnology Ecomomy เศรษฐกิจชีวภาพ ส่งเสริมให้ไถ่กลบต่อซังข้าวแล้วฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติ C = Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน และในกระบวนการย่อยสลายต่อซังข้าวจะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก G = Green เศรษฐกิจสีเขียว ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนในการผลิต เช่นโดรนเพื่อการเกษตรเป็นระบบไฟฟ้า,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานทางเลือกแบบหมุนเวียน เพื่อนำไปชาร์จแบตเตอรี่โดรน และหรือเครื่องเพาะกล้า รถดำนาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องอบข้าว โรงสีข้าวขนาดเล็กและกลาง เป็นต้น แล้วเมื่อเก็บเกี่ยวข้าว จะได้ข้าวคุณภาพ ปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาคีโรงสีจะกลับมารับซื้อในราคาที่ดีและเหมาะสม

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าวได้ดำเนินงานสอดรับกับนโยบายรัฐบาล ของนายกรัฐมนตรี ในเรื่องของการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน GAP มาตรฐานอินทรีย์ มาตรฐาน HACCP เป็นต้น โดยกระบวนการผลิตข้าวนั้นจะต้องลด ละ เลิก การใช้สารเคมี การเผาตอซังฟางข้าว เพื่อลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model นั้นจะเป็นโครงการที่ตอบโจทย์การผลิตข้าวที่ลดมลพิษเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ กรมการข้าวยังได้ดำเนินงานในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพจากกรมการข้าวทั่วประเทศ โดย กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร สามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการผลิตข้าว และผลักดันให้ข้าวไทยเป็นข้าวที่ดีที่สุดและอร่อยที่สุดในโลก อธิบดีกรมการข้าว กล่าวปิดท้าย