ประภัตร วางเป้าผลิตข้าว 5 ชนิด คาดยอดการผลิด 2565 / 2566 ทะลุ 30 ล้านตัน

รมช.ประภัตร ปักหมุดปีการผลิต 2565/2566 เน้นผลิตข้าว 5 ประเภท ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด คาดการณ์ผลผลิต 30 ล้านตันข้าวเปลือก ตั้งเป้าพื้นที่ผลิต 66 ล้านไร่ทั่วประเทศ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 1 / 2565 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ตัวแทนสมาคมโรงสีข้าวไทย และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบเป้าหมายการผลิตข้าว และการวางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/2566 และการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566 รัฐมนตรีช่วยว่าฯ ประภัตร เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้กำหนดความต้องการใช้ข้าว (Demand) ปี 2565/66 ไว้ที่จำนวน 27.6 ล้านตันข้าวเปลือก

247954

ดังนั้น กรมการข้าวจึงได้พิจารณากำหนดเป้าหมายการผลิตข้าว (supply) ปี 2565/66 ไว้ที่จำนวน 30 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นข้าวหอมมะลิ 9.1 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวหอมปทุมธานี (ข้าวหอมไทย) 1.8 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวขาว (ข้าวเจ้า) 12.9 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวเหนียว 6 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวตลาดเฉพาะ0.2 ล้านตันข้าวเปลือก โดยกำหนดเป้าหมายการผลิตข้าวหอมปทุมธานี ข้าวขาว ข้าวเหนียว และข้าวตลาดเฉพาะเท่ากับเป้าหมายความต้องการใช้ข้าว ปี 2565/66 ยกเว้นข้าวหอมมะลิจะกำหนดเป้าหมายการผลิตข้าวมากกว่าความต้องการใช้ข้าวจำนวน 2.3 ล้านตันข้าวเปลือก

sack rice seed with white rice small wooden spoon rice plant scaled

สำหรับข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จะใช้เพาะปลูกปีการผลิต 2565/66 รวมรอบที่ 1 (นาปี) และรอบที่ 2 (นาปรัง) พิจารณาจากข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าวของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์การเกษตร และสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกชนิดพันธุ์ข้าว สำหรับนาปี ปี 2565/66 และนาปรัง ปี 2566 นั้น มีเพียงพอกับการเพาะปลูกรวมจำนวน 636,000 ตัน แบ่งการผลิตเป็น 1) กรมการข้าว 95,000 ตัน 2) สหกรณ์การเกษตร 30,000 ตัน 3) ศูนย์ข้าวชุมชน 111,000 ตัน และ4) สมาคมผู้รวบรวมและจ าหน่วยเมล็ดพันธุ์ข้าว 400,000 ตัน

farmer holds rice hand scaled

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ยังได้มีมติเห็นชอบแผนการผลิตข้าว ปี 2565/66 โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาจากแหล่งต่างๆ และพิจารณาปริมาณน้ำ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีเพียงพอ ปริมาณสต็อกข้าว ณ ปลายปี 2564 และต้นปี 2565 ถือว่ายังไม่ Over Stock จึงได้วางแผนการผลิตข้าว ปี 2565/66 แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 โดยการวางแผนการผลิตข้าวรอบที่ 1 ให้เป็นไปตามความต้องการของชาวนาที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวได้ปีละ 1 ครั้ง ส่วนการวางแผนการผลิตข้าวรอบที่ 2 เป็นการผลิตข้าวส่วนที่เหลือที่ยังผลิตในรอบที่ 1 ได้ไม่ครบตามเป้าหมายการผลิตข้าว (Supply) ที่กำหนดไว้หากรอบที่ 1 ผลิตเกินแล้ว ก็ต้องปรับลดรอบที่ 2 โดยแผนการผลิตข้าว ปี 2565/66 พื้นที่ 66.2 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 30 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นรอบที่ 1 พื้นที่ 59.4 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 25.5 ล้านตันข้าวเปลือก และรอบที่ 2 พื้นที่ 6.8 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 4.4 ล้านตันข้าวเปลือก โดยพื้นที่และผลผลิตข้าวรอบที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น สถานการณ์ราคา และภัยธรรมชาติ

247955

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 แยกเป็นรายชนิดข้าว รายจังหวัด และรายอำเภอ สำหรับการประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่ทั้งสิ้น 59. ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 26 ล้านไร่ ข้าวหอมประทุมธานี (ข้าวหอมไทย) 1.8 ล้านไร่ ข้าวขาว (ข้าวเจ้า) 15.5 ล้านไร่ ข้าวเหนียว 15.7 ล้านไร่ ข้าวตลาดเฉพาะ 0.4 ล้านไร่