ตัด”ทุเรียน”อย่างไรได้คุณภาพ ไม่ผิดกฎกติกา…ไม่สร้างปัญหาทุเรียนอ่อน!

มนต์สิทธิ์ ไพศลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกประกาศจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เรื่องกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนและวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี ปี 2566 กำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนและวันเริ่มต้นในแต่ละสายพันธุ์ ดังนี้

-พันธุ์กระดุม และพันธุ์พวงมณี วันที่ 10 มีนาคม 2566

-พันธุ์ชะนี วันที่ 20 มีนาคม 2566

-พันธุ์หมอนทอง วันที่ 15 เมษายน 2566

74D6B4F0 6E87 4FF9 912F 1E85416D100A

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเก็บเกี่ยวและส่งออกทุเรียน ก่อนกำหนดวันเก็บเกี่ยวในแต่ละสายพันธุ์ตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการ ดังนี้

-กรณีเกษตรกร และมือตัด แจ้งความประสงค์จะเก็บเกี่ยวทุเรียน พร้อมนำตัวอย่างทุเรียนที่จะเก็บเกี่ยวในแต่ละสายพันธุ์จากแปลงที่จะเก็บเกี่ยว และต้องไม่มีร่องรอยการเปิดกรีด จำนวน 1 ผล นำมาตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ณ จุดที่จังหวัดจันทบุรีกำหนด ก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 3 วัน

-กรณีสถานประกอบการ(ล้ง)ที่จะส่งออก แจ้งความประสงค์จะส่งออกทุเรียน ณ ด่านตรวจพืชจันทบุรีหรือสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เพื่อสุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจศัตรูพืช และปิดตู้ส่งออก

-ถ้าหากเกษตรกร/มือตัด หรือสถานประกอบการ(ล้ง) ไม่มีการปฏิบัติตามที่ประกาศนี้ และหากมีการตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพ(ทุเรียนอ่อน) ทั้งในสวนเกษตรกร รถบรรทุกทุเรียนและภายในสถานประกอบการ(ล้ง) จังหวัดจันทบุรี จะใช้มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมาย เพื่อลงโทษผู้กระทำผิดต่อไป

7945522E 2CC1 4A6F BD3B 64DCEC802288