กศน. วางแผนเสริมความรู้ “กัญชา-กัญชง” ให้ประชาชนสร้างรายได้

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้” ณ หอประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญด้าน “กัญชาและกัญชง” มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารส่วนกลาง ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัดสำนักงาน กศน.

นางกนกวรรณ กล่าวว่า จากการติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ที่นำนโยบายการจัดการศึกษาเรื่อง“กัญชาและกัญชง” ไปขับเคลื่อนและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ประชาชน และองค์กรภาคีเครือข่าย ประกอบกับมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชาและกัญชง พ.ศ. …. เพื่อผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในการกำหนดมาตรการ การใช้และควบคุมกัญชาและกัญชง

e0b881e0b8b1e0b88de0b88ae0b8b2e0b981e0b8a5e0b8b0e0b881e0b8b1e0b88de0b88ae0b887

สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้” ขึ้น เพื่อยกระดับและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษากัญชาและกัญชงให้สถานศึกษานำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ภายใต้มาตรการการควบคุมของหน่วยงานที่รับผิดชอบและตามที่กฎหมายอนุญาต พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษากัญชาและกัญชง ให้รู้ประโยชน์ของพืชมาใช้ได้อย่างรอบด้านสามารถสร้างสุขภาพและสร้างรายได้

นางกนกวรรณ กล่าวต่อว่า กศน.ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทโดยตรงในการให้ความรู้เรื่องกัญชา และกัญชงกับผู้เรียนอย่างถูกต้องทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงอาชีพ ซึ่งที่ผ่านมา กศน.ได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ให้เป็นวิชาเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งขณะนี้ กศน.ได้ขยายหลักสูตรกัญชาและกัญชงให้มีถึงระดับมัธยมต้นแล้ว ทั้งนี้ กศน.ไม่ได้มองว่าจะต้องให้ความรู้กับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น มองว่าควรให้ความรู้ประชาชนทุกช่วงวัยให้มารับความรู้ ได้รับประโยชน์ ได้อบรมด้านอาชีพและสามารถพัฒนาต่อยอดขายสินค้าเกี่ยวกับ “กัญชาและกัญชง” ได้จริง

มอบหมายให้ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด วางแนวทางและทำแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจนว่าต่อไปจะทำอย่างไรให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ที่ถูกต้อง โดยต้องให้ความรู้ทั้งผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป พร้อมกับให้แต่ละพื้นที่สำรวจว่าในพื้นที่ของตนมีผู้ที่ขออนุญาตปลูกกัญชาอย่างถูกต้องเท่าไหร่ พร้อมกับวางแผนอบรมเชิงวิชาการให้ประชาชนมีความรู้ สามารถนำกัญชาและกัญชงไปใช้อย่างถูกต้อง ไม่เป็นอันตรายและปลอดภัยต่อไป นางกนกวรรณ กล่าว