นายกฯ ปลื้มกับพัฒนาการเชิงบวกต่อเนื่องของภาคส่งออกสินค้าเกษตรไทย เร่งพัฒนาขีดความสามารถขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้ยั่งยืน

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีกับแนวทางการทำงานที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ ส่งผลถึงพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่องของภาคส่งออกสินค้าเกษตรไทย ยืนยันรัฐบาลมุ่งพัฒนาขีดความสามารถ ขับเคลื่อนภาคการเกษตรอย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกำชับคุณภาพสินค้าเกษตรไทยต้องได้มาตรฐานในเวทีโลก

IMG 66659 20230328083235000000 scaled
อนุชา บูรพชัยศรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีกำกับการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร มุ่งสู่การเป็นครัวโลก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรและอาหาร “3S” ความปลอดภัยทางอาหาร (Safety) ความมั่นคง (Security) และความยั่งยืนของทรัพยากรและนิเวศการเกษตร (Sustainability) โดยไทยยังได้ทำความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและพัฒนาของไทยต่อไป ซึ่งล่าสุด กรมวิชาการเกษตรกับหน่วยงานภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ได้มีความร่วมมือด้านการเกษตรแบบใหม่ (smart agriculture) และ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (climate change) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการวิจัยด้านการเกษตรของไทยต่อไป

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า จากแนวทางของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย ส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกผลไม้สดและแปรรูปของไทยดีขึ้นเป็นลำดับ โดยกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ในปี 2565 สามารถส่งออกผัก ผลไม้สด และแปรรูปรวมกันได้ถึง 4.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 290,000 ล้านบาท และในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 สามารถส่งออกผัก ผลไม้สดและแปรรูปแล้วกว่า 2.82 แสนตัน คิดเป็น 13,637 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อเป็นการรักษาตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในหลายประเทศ 

“นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการทำงานด้วยการประเมินผลการดำเนินนโยบายเป็นระยะ และปรับทิศทางอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลของนโยบายเป็นไปตามทิศทางที่ส่งผลดีที่สุด รวมทั้งเน้นการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานร่วมกัน โดยในส่วนของสินค้าเกษตรรัฐบาลมุ่งผลักดันการส่งออก สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล สนับสนุนความมั่นคงทางอาหารในเวทีระหว่างประเทศ ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ซึ่งในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณการบูรณาการความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร ทั้งในและต่างประเทศที่มีความร่วมมือจนเห็นความคืบหน้าเป็นรูปธรรม ส่งเสริมเกษตรกร ผู้ค้า ผู้ส่งออกไทย เพิ่มโอกาสทางการค้า พร้อมสร้างชื่อเสียงให้สินค้าไทย และเพื่อเกษตรกรไทยทุกคน” นายอนุชาฯ กล่าว