กยท. ประกาศจุดยืน ผลักดัน “Zero Carbon” ในสวนยาง บนเวที World Rubber Summit 2022

การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) โดยนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางฯเข้าร่วม “ประชุมสุดยอดยางโลก ประจำปี 2022” (World Rubber Summit 2022) ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดยองค์การศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ (International Rubber Study Group: IRSG) ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น อินเดียรับเบอร์บอร์ด บริษัทยางล้อรายใหญ่ของโลก เข้าร่วม ประกาศจุดยืนผลักดันมาตรการ “Zero Carbon” ในสวนยาง

n20220527202717 41924
ประกาศจุดยืนผลักดันมาตรการ “Zero Carbon” ในสวนยาง

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ประกาศจุดยืนในงานประชุมสุดยอดยางโลก ปี 2022 ว่า จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศของโลกส่งผลต่อผลผลิตภาคการเกษตร ไม่เว้นแม้แต่ยางพารา กยท. เป็นองค์กรที่บริหารจัดการ “ยางพารา” ทั้งระบบของประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่การปลูกยางพาราอยู่กว่า 18 ล้านไร่ทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงในเรื่องนี้

โดยได้วางเป้าเป็นผู้นำในการผลักดันนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนจนนำไปสู่การจัดการ คาร์บอนเครดิตในสวนยางพารา เป็นการเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันและโอกาสทางการค้าให้กับประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมไปถึงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถสร้างรายได้จาก“คาร์บอนเครดิต” ในสวนยางพาราได้อีกทางหนึ่ง

ผู้ว่าการ กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้ กยท. ร่วมมือภาคเอกชนนำแพลทฟอร์ม “แอพพลิเคชั่น RubberWay” มาใช้เพื่อการสำรวจวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานยางพารา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการมาตรฐานสวนยางพาราของประเทศไทย

พร้อมกันนี้ กยท. ได้จัดทำคู่มือการจัดการสวนยางที่ดีให้สอดคล้องกับหลักจัดการมาตรฐานสวนยางสากลเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 1 ล้านไร่ และมีเป้าหมายขยายไปยังสวนยางทั่วประเทศ

ทั้งนี้ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจและกองทุนเพื่อดำเนินการเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเป็นผลลัพธ์ไปสู่การจัดทำ “คาร์บอนเครดิต” ในสวนยางพาราอย่างยั่งยืน

“วันนี้ กยท. พร้อมนำสวนยางพาราของไทยเข้าสู่การ “มาตรการ Zero Carbon” ยกระดับสวนยางสู่มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้า สร้างธุรกิจได้ และรักษ์โลกไปพร้อม ๆ กัน” นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางฯ กล่าว