รองปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่จันทบุรีติดตามตรวจเข้มคุณภาพทุเรียน หลังประกาศวันเก็บเกี่ยวครบทุกสายพันธ์ุ

นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นตรวจติดตามการส่งออกผลไม้ตามมาตรการควบคุมคุณภาพผลผลิตตลาดส่งออก ณ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายชนวัฒน์ สิทธิธูรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นายสมพล ช่างบุ หัวหน้าด่านตรวจพืชจันทบุรี นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอท่าใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกร และผู้ประกอบการ

%E0%B8%97%E0%B8%B8341552798 230258422918330 6129163477670476656 n
โรงคัดบรรจุผลไม้

พร้อมทั้งเยี่ยมชมสวนทุเรียนลุงเต่า ของนางสาวขนิษฐา วิญญูนันทกุล สมาชิก Young Smart Farmer อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พื้นที่ 6 ไร่ ซึ่งเปิดให้เป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรดึงดูดนักท่องเที่ยว และยังเป็นสวนผลไม้แบบผสมผสาน อาทิ เงาะ มังคุด ลองกอง เป็นต้น อีกทั้งสวนแห่งนี้ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองผู้ประกอบการค้าและผลิตภัณฑ์ “จันท์การันตี” (Chan Guarantee) พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่สินค้าผลไม้จังหวัดจันทบุรี และส่งเสริมสัญลักษณ์ของสินค้าผลไม้จังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น จากนั้น ตรวจติดตามมาตรการควบคุมคุณภาพผลผลิตตลาดส่งออก (ตรวจก่อนปิดตู้) ณ โรงคัดบรรจุทุเรียน “ผู้ใหญ่ตู่” อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
     

นายสุรเดช กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียน จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและติดตามคุณภาพทุเรียน ซึ่งในปี 2566 ทั้ง 3 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี ตราด) ได้กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด โดยประกาศกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียน 4 พันธุ์ ดังนี้ พันธุ์กระดุม และพันธุ์พวงมณี เก็บเกี่ยวได้วันที่ 10 มีนาคม 2566 พันธุ์ชะนีเก็บเกี่ยวได้วันที่ 20 มีนาคม 2566 และพันธุ์หมอนทอง เก็บเกี่ยวได้วันที่ 15 เมษายน 2566 หากเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนวันกำหนด ต้องนำตัวอย่างทุเรียนไปตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ จุดบริการ สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี รายงานข้อมูลการตรวจเปอร์เซ็นน้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 18 เม.ย.66 จำนวนตัวอย่างทุเรียนแต่ละสายพันธ์ุ รวมสะสม 7,605 ตัวอย่าง (กระดุม 660, ชะนี 193, พวงมะนี 59, หมอนทอง 6,692 และพันธุ์อื่น ๆ 1 ตัวอย่าง)
     

“ขณะนี้ครบกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนทั้ง 4 สายพันธ์ุ จึงได้ลงพื้นติดตามกำกับควบคุม เพื่อสร้างความมั่นใจคุณภาพทุเรียนก่อนส่งออก พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา ได้รับรายงานว่ามีการขนส่งทุเรียนพันธุ์หมอนทองล็อตแรกจากจันทบุรี ไปยังสถานีรถไฟมาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อส่งออกไปยังเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยระบบรางโดยรถไฟ จำนวน 25 ตู้” รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี รายงานสถานการณ์ตู้ส่งออกทุเรียนจากไทยไปจีน (ภาคตะวันออก) ณ วันที่ 18 เมษายน 2566 รวมทุกด่านทั้งสิ้น 858 ชิปเมนท์ แบ่งเป็น ทางเรือ 512 ชิปเมนท์ ทางบก 277 ชิปเมนท์ ทางรถไฟ 59 ชิปเมนท์ และทางอากาศ 10 ชิปเมนท์ ยอดสะสมตู้ส่งออกทุเรียนจากไทยไปจีน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.66 ถึงปัจจุบัน (18 เม.ย.66) จำนวน 12,908 ชิปเมนท์ หรือประมาณ 225,000 ตัน