กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมหารือกำหนดแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานในพื้นที่นาดอน

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือกำหนดแนวทางการส่งเสริมการปลูกต้นพลังงานในพื้นที่นาดอน โดยมีผู้แทนจากกรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้รับทราบและมีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
       

%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A5
ประชุมกำหนดแนวทางส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน

1. รับทราบความคืบหน้าของการจัดทำแนวทางการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยการผลิตไฟฟ้า และพลังงานความร้อนจากพืชพลังงาน ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มรายได้มากขึ้น เกิดการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตไฟฟ้า เกิดธุรกิจต่อเนื่องของเกษตรกรในชุมชน และภาครัฐสามารถลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ไม่เหมาะสม ด้วยการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงานสำหรับผลิตเป็นไฟฟ้า 
       

2. รับทราบข้อมูล และความเป็นไปได้ในการปลูกต้นยูคาลิปตัส โดยปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสทั้งประเทศ 2.69 ล้านไร่ พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออก ตะวันตก เหนือ และภาคกลาง ตามลำดับ 
       

3. รับทราบแนวทางการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกร หรือเจ้าของฟาร์มกับคู่สัญญา ซึ่งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ต้องการข้อมูลการดูแลรักษาต้นยูคาลิปตัสตามหลักวิชาการ เพื่อใช้ร่างสัญญาที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีบริษัท ดับเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน) ให้ความสนใจรับซื้อผลผลิตจากไม้ยูคาลิปตัสในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล และบริษัทบิ๊กซี ให้ความสนใจรับซื้อผลผลิตในการผลิตกระดาษชำระ
       

และ 4. ประชุมมีมติเห็นชอบข้อมูลการสำรวจพื้นที่ความต้องการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานในพื้นที่ S3/N และพื้นที่อื่น ๆ และให้กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการสำรวจความต้องการเพาะปลูกของเกษตรในพื้นที่ และส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการรวบรวมต่อไป